పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/742

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిటి - చిట్టం 716 చిట్టం - చిట్టి

 • "కాశ్మీర తిలక రేఖామధ్యమున యందుఁ, బుణ్యంబుఁ జిటిబొట్టు పొందు పఱచి." కాశీ. 3. 212.
 • చూ. చిట్టిబొట్టు.

చిటిముడి

 • దొంగయెత్తు; మోసము. వావిళ్ళ ని.

చిటిముత్తెములు

 • ధాన్యవిశేషం. శ. ర.

చిటిలిపడు

 • చెదరిపడు; ఎగిరిపడు.

చిటివ్రేలు

 • చిటికెన వ్రేలు. ఆము. 6. 80.

చిటు కను

 • శబ్దించు. ధ్వన్యనుకరణము.

చిటుకు పొటుకు

 • వాన వెలిసినా చెట్టు మీది నుండి పడే నీటిబొట్లు.

చిటుకు పొటుకు మనక

 • ఉలకక పలకక. శ. ర.

చిటుకులాడి

 • మిటుకులాడి, వగలాడి.

చిట్టంటుసేతలు

 • శృంగారచేష్టలు.
 • "వరుని చిట్టంటు సేఁతలఁ గెరలు ప్రేమ, మెఱపువోలెఁ దళుక్కున మెఱచుఁ గాని." కళా. 7. 159.

చిట్టంట్లు

 • చిలిపి చేష్టలు; నఖక్షతాదులు.
 • "ఈ చిట్టంట్లు నీ వెంచక చిత్తగించరా వోరి." తాళ్ల. సం. 3. 11.

చిట్టకపుదనము

 • పరిహాసము. వావిళ్ళ ని.
 • రామా. 4. 167.

చిట్టచివర

 • కట్టకడపట.

చిట్టడవి

 • కాఱడవి.

చిట్ట మిడిచినంతలో

 • చిటికె వేసినంతలో - త్వరలో అనుట.
 • ".....ఏ పదార్థంబును సంపాదింప రాని యిట్టి నట్టడవిలోనం జిట్ట మిడిచిన మాత్రంబున విచిత్రంబుగా నానావిధ పదార్థంబులు...." వరాహ. 5. 12.

చిట్టాముదము

 • చిన్న ఆముదపు గింజల చమురు.
 • "చిట్టాముదమ్మున శిర సంటి." ఇందు. 2. 15.
 • "చిట్టాముదం తాగితే వేడీ వాతం తగ్గుతుంది." వా.

చిట్టితాళము

 • చిన్న తాళము (కొట్టునది).
 • "అట్టిద కాకంచు నప్పుడు నంబి, చిట్టి