పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/737

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిక్కు - చిక్కు 711 చిక్కు - చిక్కు

 • "చిక్కుజీరువడు తురంగమ్ములును." హరి. ఉ. 3. 130.
 • "నాయికయును నాయకుండును దమ యిద్దఱ యంగములు న్విమిశ్రభావకలనఁ జిక్కు జీరు వడ వైచిన..." ప్రభా. 5. 49.

చిక్కుతాళము

 • కొత్తవారికి రానితాళము. బ్రౌన్.
 • చూ. చిక్కుబీగము.

చిక్కు దీర్చు

 • చిక్కు తీయు.
 • "కులుకుంజన్నులమీఁది హారములు చిక్కుల్ దీర్చునందంబునన్." రాజగో. 1. 103.

చిక్కు పడు

 • 1. చిక్కు అగు.
 • "వెంట్రుకలు చిక్కుపడినవి." వా.
 • 2. చిక్కులో తగులుకొను.
 • "చిక్కియుఁ జిక్కువడక యక్కజపు జవధరంబునన నరంబులతోడం బెకలించుకొని..." కళా. 8. 112.
 • 3. ఏమీ చేయ లేక చిక్కులో పడు.
 • "కాలంబుకొలఁది లెక్కలు వెట్ట నేరక, చిత్రగుప్తాదులు చిక్కు పడిరి." కాశీ. 1. 137.

చిక్కు పఱచు

 • 1. బాధించు.
 • "విశిఖపుంజంబులం జిక్కు పఱచి." జైమి. 8. 22.
 • 2. పట్టువడ జేయు, చిక్కు కొనునట్లు చేయు. పాండు. 5. 304.

చిక్కుపాటు

 • ఇబ్బంది పడుట, మెలికలు పడుట.

చిక్కుపురువు

 • ఒకరక మైన పురుగు. ప్రబంధ. 130.

చిక్కువఱచు

 • చిక్కుపఱచు.
 • చూ. చిక్కు పఱచు.

చిక్కుబాకీలు

 • గొంతుమీదికి వచ్చిన బాకీలు; తగాదాలో పడినవి.
 • "చిక్కు బాకీలు పిదప నిశ్శేషపఱిచె." రుక్మా. 2. 116.

చిక్కుబీగములు

 • కొత్తవారు సులువుగా తీయుటకు వీలులేని తాళములు.
 • "విం తగుచిక్కుబీగములు వేసిన యట్లనె యున్న విప్పుడున్." ఉషా. 3. 106.
 • చూ. చిక్కు తాళము.

చిక్కురాత

 • జిలుగువ్రాత.

చిక్కురొక్కరుగా

 • చిందరవందరగా. కొత్త. 11.

చిక్కులమారి

 • చిక్కులు పెట్టువాడు.
 • "చిక్కులమారి యా బలిజసెట్టి వయాళులఁ గట్టి బర్వులన్, స్రు క్కెడలంగఁ గొట్టి..." హంస. 5. 48.