పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/735

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిందు - చిందు 709 చిక - చిక్క

చిందు ద్రొక్కు

 • ఒక రకమైన నృత్యము చేయు. చిందు అనునది ఒక రక మైన నృత్యం. తప్పెట కొడుతుండగా చిందు త్రొక్కడం నేటికీ ఉన్నది.
 • చూ. చిందులు పాడు.

చిందుపరువు

 • ఒకానొక పిల్లల ఆట.

చిందులు పాడు

 • చిందుపాటలు పాడు.
 • చిందువా రనే ఒక తెగవారున్నారు. వారు చిందు త్రొక్కుతూ పాడే పాటలు. వారూ శైవులే. విశ్వబ్రాహ్మల నాశ్రయించి తిరుగుతుండే తెగ చిందు వారు. పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పు. 304.

చిందులు వాఱు

 • చిందు ద్రొక్కు.

చిందు వందగు

 • చిందర వందర యగు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "బెండువడి డెందంబు గంది తాలిమి చిందువం దై కెందలిరుపాన్పునం దను వొందక లేచి." మను. 3. 28.

చిందువందు చేయు

 • పాడు చేయు; ఖర్చు చేయు.
 • "వడ్డి లెక్కకుఁ జిందువందుఁ జేసి." నిరంకు. 2. 116.

చికమకల బెట్టు

 • తికమకల బెట్టు.
 • "....యో, పిక మాలి యెందుఁ గుందెనొ, చికమకలం బెట్ట కిపుడు చెపుమా నాకున్." రసిక. 6.

చికాకు పడు

 • కలత చెందు.

చికిబికి

 • చీకిరిబాకిరి.
 • "చికిబికివెండ్రుకల కొప్పు." రాధా. 5. 108.

చికిలికాడు

 • అందగాడు, షోకీలా.
 • "చికిలి నెఱవన్నెకాండ్రకు సివము లెత్త, నెనసి చరియించు నావీట హేమరేఖ." హంస. 1. 220.

చికిలి చేయు

 • సానబట్టు.
 • "చికిలి చేసిన యడిదంబు చేతఁ దాల్చి." శివ. 4. 74.

చికిలిసాన

 • మెఱుగుపెట్టు సాన.

చిక్కంటు

 • వెండ్రుకలు చిక్కు దీసికొను దువ్వెన.
 • మామూలు దువ్వెనవలె కాక పెద్దపండ్లు గలిగి పొడవుగా ఉంటుంది.

చిక్కక స్రుక్కక

 • వెనుకంజ వేయక. జం.