పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/734

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చింద - చింద 708 చింద - చిందు

చిందఱకొట్టు

 • చెలరేగు.
 • "గోడలం వడనూఁకి కొమ్ముల నేలఁ, గ్రోడాడి తోఁకెత్తుకొని పంచితిలుచుఁ, గడిదిఁ జిందఱకొట్టి కడిమి క్రేళ్లుఱికి..." అ. మ. క. 2. 117. పు.

చిందఱగొను

 • 1. చెల రేగు
 • "అడపంగ వచ్చిన నదటునఁ జిందఱ, గొని యెట్టి బలియురఁ గొనక కలియు." హరి పూ. 6. 126.
 • 2. పా డగు, కలత చెందు.
 • "చప్పుడు నిండె నజాండము, సెప్పెడి దేమజుని చెవులు సిందఱ గొనియెన్." భాగ. 8. 209.

చిందఱ రేగు

 • చెలరేగు, వెఱ్ఱి యెత్తు.
 • చిందఱ = చీదఱ.
 • "కటకటఁ బడి యౌడు గఱచి హుమ్మనుచు, దటము దాఁటించి చిందఱ రేఁగినట్లు." గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 1061-62.

చిందఱ లాడు

 • ఛిన్నాభిన్న మొనర్చు.
 • "మావుతుల నిర్జీవితులఁ జేసియుఁ, గుధరంబుల చిందఱ లాడియు." వరాహ. 2. 29.

చిందఱ వందఱ అగు

 • ఛిన్నాభిన్నము అగు.
 • "రూపు చెడి తిరుగుడువడి వాహినులు చిక్కువడి చిందఱ వంద ఱై మతి చెడి మల్లామడి యై." ఉ. హరి. 1. 148.

చిందఱ వందఱ చేయు

 • ఛిన్నాభిన్నము చేయు.
 • "స్యందనంబులఁ జిందఱ వందఱఁ జేసియు." జైమి. 3. 101.

చిందఱవందఱ లాడు

 • ఛిన్నాభిన్న మొనర్చు. భాస్క. యు. 847.

చిందఱ వోవు

 • కలగు; చిల్లులువడు.
 • "చెవులు చిందఱ వోవఁ జెలఁగు కవీంద్రుల, పో రంటిమా శనివారపు జడి." కళా. 7. 19.

చిందాడు

 • చిందులాడు.
 • "పెదవిమీఁదను లేనగ వంకురించి, చిందాడఁగ." హంస. 2. 28.

చిందిలి పడు

 • కళవళపడు. కాశీ. 2. 159.

చిందిలిపాటు

 • కళవళపాటు.

చిందిలి మందిలి యగు

 • ఛిన్నాభిన్న మగు.
 • "మీ రిటఁ బూని యీక్రమము మేకొని చేసిన దివ్యరాజ్యల, క్ష్మీరమణీయవైభవము చిందిలి మందిలి గాక తక్కు." నృసిం. 2. 53.

చిందుగొను

 • చిందులాడు, నర్తిల్లు.

చిందుతెప్పెట

 • చిందు త్రొక్కునప్పుడు ఒకానొక లయలో కొట్టే డప్పు.