పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/733

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చింత - చింత 707 చింత - చింద

చింతగుల్ల

 • బెరడుతో ఉన్న చింతపండు.

చింతచే సగ మగు

 • విచారముతో చిక్కి పోవు.
 • "తెల్వి సగము మఱపు, సగము నయి చింతచే సగ మగుచు నరిగె, నవ్వరూధిని యంతికోద్యానమునకు." మను. 3. 66.
 • "ఈమధ్య వాళ్ళ నాన్న పోయి వాడు చింతతో సగ మయ్యాడు పాపం!" వా.

చింతనాగు

 • ఒక రకమైన పాము. బ్రౌన్.

చింతనిప్పులు రాలు (కన్నులు)

 • క్రోధారుణితము లగు.
 • "చింత నిప్పులు రాలు చిఱుతకన్నుల డాలు, దావకొలలకుఁ గైదండ లొసఁగె." రాజగో. 5. 36.
 • చింత మొద్దులు కాల్చిన నిప్పులు చాల వేడిగానూ, నిలిచి మండునవిగానూ ఉండును. చండ్రనిప్పుల వంటివే యివి.

చింతపూవు

 • ఒకరకమైన పిల్లల ఆట. భోజసుతా. 2. 9.

చింత యిడు

 • ఆలోచన చేయు.
 • "సకలసురాసురసంఘంబు బుద్ధి, నొక చింత యిడి." వర. రా. బా. పు. 141. పం. 16.

చింతల వంతల చివుకు

 • చింతతో క్రుంగిపోవు.
 • "ఏ నమర్త్య నై, చింతల వంతలం జివికి సిగ్గఱితిన్." మను. 3. 8.

చింత వంత బడు

 • బాధపడు.
 • "దురంతకంతుకుం,తనిహతిఁ జింత వంతఁ బడి, తాంతలతాంతముచంద మొందె." శుక. 1. 519.

చింతాకంత

 • కొంచెము.
 • "చింతా కంతయు వెన్కఁ దియ్యక." పాండు. 5. 39.
 • "చింతా కంతయుఁ జింత నిల్పఁడు గదా." కాళ. శ. 3.

చింతాకు

 • ఒక పిల్లల ఆట. హంస. 4. 136.

చింతాకు ముడుగుతఱి

 • సాయంకాలము.
 • "చింతాకు ముడుఁగుతఱిఁ ద,త్కాంతం గొని తెచ్చి మేరుకార్ముక గేహో..." శుక. 1. 533.

చింతించిన చింత

 • ధ్యానించిన ధ్యానము.
 • "తిరుముగ నినుఁ జింతించిన చింతే, నిరతము ముక్తికి నిధి గాదా." తాళ్ల. 1. సం. పు. 20.

చిం దగు

 • పా డగు.
 • "సికతాసేతువు నిమ్న గారయముచేఁ జిం దైనచందాన సా,త్యకిచేతన్." ఉ. హరి. 4. 127.