పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/732

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చావు - చాళి 706 చాళె - చింత

చావుబిడ్డ

 • కడుపులోనే చచ్చిపుట్టిన బిడ్డ. బ్రౌన్.

చావుబ్రతుకులలో నుండు

 • 1. మరణావస్థలో ఉండు.
 • "వాడు ఈరోజు చావుబ్రతుకలలో ఉన్నాడు." వా.
 • 2. అతి క్లిష్టదశలో ఉండు.
 • "ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు చావు బతుకుల్లో ఉండి. అటో యిటో తేల్చు కోవాలి." వా.

చావు లేదు

 • ఢోకా లేదు.
 • తగ్గదు.
 • "ఒక్కశతానకుఁ జావు లేదు." గీర. గురు. 22.

చావు వచ్చు

 • దుస్థితి వచ్చు.
 • అనాహూత మేర్పడు.
 • "వచ్చెఁ జా వనుచు." బస. 6. 164.
 • "అబ్బ! వీడితో చావు వచ్చింది." వా.
 • "ఏం చావు వచ్చిం దమ్మా ! ఇప్పుడంతగా వగుస్తావు..." వా.
 • చూ. చావు.

చాళియం బిప్పించు

 • అలంకరింప బనుచు, సాలెలు వేయించుటకు నియమించు.
 • "పురం బభిరమ్యముగను, నెల్లెడఁ జాళియం బిప్పించి రంగ,వల్లులు వెట్టించి." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 179.
 • వందనాద్యుపచారము అని కొశ్చెన్‌మార్కుతో. వావిళ్ల ని.

చాళెములు ద్రిప్పు

 • గిరగిర త్రిప్పు.
 • ఒక విధమైన నాట్యములో వలె తిరుగుతూ గద తిప్పు.
 • "చలితాస్య క్రూర దంతక్షత రదరసనక్షార కీలాల వేల,జ్జ్వలన జ్వాలాభ జిహ్వాంచలుఁ డగుచు గదన్ జాళెముల్ ద్రిప్పుకొంచున్." మను. 4. 95.

చింకలిక్క

 • ఎఱ్ఱమూతి కోతి. శ. ర.

చింగులువాఱగా

 • చంగులు వ్రేలు.
 • "బంగరు చెఱఁగు పట్టంచుదట్టి, చింగులు వాఱంగఁ జెలువుగాఁ గట్టి." ద్విప. భళ్ళా. 2.

చించి చిందఱ రేగు

 • చించి చెండాడు.
 • "చేల కావలివారిఁ జించి చిందఱ రేఁగి." రుక్మాం. 3. 10.

చించు

 • నశింపఁజేయు.
 • "చించెన్ గాశి వియోగదు:ఖము." భీమ. 2. 65.
 • "తమముం జించున్." పాండు. 4. 126.

చింతకాయకజ్జము

 • ఉపయోగించుకొన వీలు లేనిది. తాళ్ల. సం. 7. 34.