పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/731

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చావ - చావు 705 చావు - చావు

చావగొట్టి చెవులు మూయు

 • బాగా శాస్తి చేయు అనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఆ ఊళ్లో వెళ్లి వాడిమీద ఏమన్నా అన్నా వంటే చావగొట్టి చెవులు మూసి పంపిస్తారు. జాగ్రత్త." వా.

చావ గొట్టు

 • చిదుక గొట్టు.
 • "సకలదనుజులను జావంగఁ గొట్టు." మైరా. పు. 19.

చావ జూచు

 • చంపు.
 • "నిను ధార్తరాష్ట్రు లొండె, నీవు వారల నొండెను జావఁ జూడ, వలయు టప్పు డెఱుంగవే." భార. శాంతి. 1. 120.

చావడిమాటలు

 • బజారుమాటలు. బ్రౌన్.

చావు

 • దురవస్థ.
 • "చాకలి మంగలిం దనుపుచావునకున్ దుది కల్గఁ జేయుచున్." పాణి. 2. 13.
 • "వీడితో వేగలేక చావు వచ్చింది." వా.
 • చూ. చావు వచ్చు.

చావుగా ఉండు

 • అతి కష్టంగా ఉండు.
 • "ఈ యింట్లో నీళ్లు సరిగా రాక చావుగా ఉంది." వా.

చావుతల

 • అవసానసమయం.
 • "చావుతల నైన నించుక సత్యవాక్య, ముగ్గడింపర." భోజ. 5. 315.

చావుతెలివి

 • అంతా అయిపోయిన తర్వాత కలిగే పరిజ్ఞానము.
 • చనిపోయేముందు అంతదాకా స్మారకం తప్పి ఉన్నా తెలివి వస్తుం దనుటపై యేర్పడిన పలుకుబడి.
 • "ఈ చావుతెలివితో ఏం లాభం ? మొదటే ఆ పరిజ్ఞానం ఉండవలసింది." వా.

చావు దప్పి కన్ను లొట్ట పోయినట్లు

 • ఎక్కువనష్టం కావలసి ఉండగా ఏదో కొద్దినష్టంతో బయటపడినపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఆ కంపెనీ దివాలా తీయడంతో డబ్బంతా పోయినా జైలు తప్పింది." చావు దప్పి కన్ను లొట్ట పోయి అతను బయట పడ్డాడు." వా.

చావునకు తప్పితివి పొమ్ము !

 • బతికి పోయావు పో!
 • "పుష్కర సరోవరంబునకు రమ్ము, చావునకుం దప్పితివి పొ మ్మనుటయుం గనలి కలకల నవ్వి." ఉ. హరి. 4. 211.

చావుపిట్ట

 • తీతువుపక్షి, సీతవ. బ్రౌన్.