పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/730

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చాలు - చాలు 704 చాలు - చావ

చాలు జాలు

 • ఇక కట్టిపెట్టు.
 • ఏ దైనా అయిష్టంగా మాట్లాడునప్పుడు వారి నిక కట్టిపెట్టు అన్నట్లు అనుటలో వాడు మాట.
 • "వల్లవీ, కింకర ! చాలుఁ జాలు బలికింపకు నింపకు లేనికూరుముల్." సారి. 1. 126.
 • "చాలు చాలు. నోరు ముయ్యి." వా.
 • "చాలు లేవయ్యా. మహ చెప్పొచ్చావు." వా.
 • రూ. చాలు చాలు.

చాలు పట్టు

 • దున్ను.
 • చాళ్లు దున్నుటనుబట్టి వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వైరిభుజాంతరాళజాం, గలమహిఁ జాలు పట్టి." పాండు. 2. 59.
 • రూ. చాలు వట్టు.

చాలు ! పదివేలు వచ్చె !

 • ఇంతవఱకే చాలు. ఇదే పదివేలు.
 • "బాగాయె నిఁకఁ జాలుఁ బదివేలు వచ్చె." సారం. ద్వి. 1. 621.
 • "చాలుఁ బదివేలు వచ్చెఁ బాంచాలి దొరకి,నట్టె కద...." పాంచా. 2. ఆ.
 • "నీవు వచ్చిందే పదివేలు నాయనా - ఏం తెస్తే నేం తేకపోతే నేం ?" వా.

చాలుబడి

 • శక్తి. శ. ర.

చాలుమానిసి

 • 1. సమర్థుడు. భార. విరా. 4. 221.
 • 2. ముఖ్యుడు. దశా. 7. 1. 225.

చాలువాడు

 • సమర్థుడు.
 • "ఇత్తెఱఁ గొక చాలువాని బలు తీర్పునఁ గాక పొసంగ నేర్చు నే?" భార. ఉద్యో. 4. 143.

చాలువాఱు

 • చాళ్ళు కట్టు; సమృద్ధి చెందు.
 • "మొలచి తల లెత్తి నిక్కుచు, సల లితగతిఁ జాలువాఱె సస్యము లధిపా !" భాగ 10. పూ. 755.

చాలూ మూలా

 • తీరూ, తెన్నూ. జం.
 • "వానికి దాని చాలూ మూలా తెలియదు." వా.
 • "వాని ఉపన్యాసానికి చాలూ మూలా లేదు." వా.

చాలెడువాడు

 • సమర్థుడు. హరి. పూ. 9. 157.

చాల్పడు

 • చాళ్ళుగా పడు; చాప కట్టుగా పడు. భార. ఆది. 6. 207.
 • రూ. చాల్వడు.

చావక నోవక

 • ఏమాత్రం కష్టపడక.
 • "ఉన్నటు లుండఁగానె సిరు లూరక చావక నోవ కబ్బునే?" ఆము. 3. 57.