పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/727

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చాప - చాప 701 చాప - చామ

చాపట్లు

 • పలచగా దోసెవలె చేసిన పిండివంట.
 • దోసెపిండి ముందురాత్రి రుబ్బి పులియ బెడతారు. చాపట్ల కలా కాక అప్పుడే రుబ్బి ఉపూ కారం వేసి పోస్తారు. ఇవి నేటికీ రాయలసీమలో బాగా వాడుకలో ఉన్నవి. చాపవలె చదరంగా పోయునవి కావున చాపట్లు అయినవి కావచ్చును.
 • (చాప + అట్లు.)

చాపట్లు వోయు

 • దోసెల వంటి వానిని పోయు, చేయు.
 • దోసెలను చాపట్టు అనడం నేటికీ రాయలసీమలో వినబడుతుంది.
 • పులియ బెట్టిన పిండితో కాక అప్పుడప్పుడే రుబ్బినపిండితో చేసినవాటిని చాపట్టులు అంటారు.
 • "పొలిచె మాపటఁ బండువెన్నెల చకోర, పోతవితతికిఁ జాఁపట్లు వోసినట్టు." ఆము. 2. 60.

చాపన్నలు

 • చవటలు.
 • ఇంకా అర్థ మాలోచించవలసిన పదం.
 • "జినునికి గినునికిఁ జేతు లెత్తుదునె, చాపన్నలార సాక్షాల్లింగ మూర్తిఁ, జూపెద రం డంచు లోపలి కేఁగి..." బస. 6. 163.

చాపరువు వాఱు

 • చావుపరుగు తీయు.
 • చచ్చుటకు సిద్ధపడి తెగించి పరువెత్తు.
 • "అది యుక్కఱఁ గాఁడి డుస్సి పాఱిన నఱిముఱిఁ జాపరువు వాఱి యల్లటు వడియన్." మను. 4. 45.
 • "చావుపరువు లంకించుకొన్నాడు." వా.
 • రూ. చావుపరువు.

చాపి పుచ్చు

 • చాచి కొట్టు, చెంపపై చాపి కొట్టు.
 • వాడుకలో ఆత్మనేపదంగానే కానవస్తుంది.
 • "చేనుల్చి చాఁపి, పుచ్చుచునటు ద్విజుఁ బొ మ్మని త్రోవ." పండితా. ద్వితీ. మహి. పు. 126.
 • చూ. చాపి పుచ్చుకొను.
 • రూ. చాచి పుచ్చుకొను.

చాపి పుచ్చుకొను

 • చాచి లెంపకాయ కొట్టు, చేతికొద్దీ కొట్టు.
 • "నాలుగు చాచి పుచ్చుకుంటే సరి. బుద్ధి వస్తుంది." వా.
 • చాపి కాక, చాచి అనే వాడుకలో ఎక్కువగా వినవస్తుంది.

చామర లిడు

 • వింజామరలతో వీచు.