పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/722

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చవి - చవి 696 చవి - చవు

 • "తవిలి ఖండింపుచుఁ దాఁ జవి చూచి, చని యున్న లెస్స మాంసము దొప్పఁ బెట్టి." బస. 3. 694.
 • "అక్క గుక్కెఁ డింద యబ్జాక్షి చవిచూడు, మనుచు." రుక్మాం. 3. 230.
 • "చక్కెర కెమ్మోవి చవి చూడ నీయరా?" రాజగో. 1. 109.
 • చూ. చవిగొను.

చవితిచందురుడు

 • చూడ కూడనిది (వాడు.)
 • చవితినాడు చంద్రుణ్ణి చూడడం అపవాద హేతువు కనుక మనవారి దృష్టిలో అది నిషిద్ధము. పాండు. 3. 11.

చవి దేల్చు

 • ఆనందమగ్నులను చేయు.
 • "సంగీతమాధురి చవి దేల్చు." నిరంకు. 4. 74.

చవి మరగు

 • రుచి మరగు.
 • "చలి విడిచి జారశేఖరు, కలయిక చవి మరగి తెరువు కాపెట్టుక..." హంస. 2. 110.
 • "లవణంబు చవి మరిగి మఱుగకుండ." కా. మా. 2. 63.

చవి యగు

 • 1. తగు.
 • "నగినవారితో మారునగం బాడి యెవ్వరికి, జగడించే వారితోడ చవి గాదు గాని." తాళ్ల. సం. 3. 156.
 • 2. రుచి యగు.
 • "కాలెనొ చవి గావొ కమ్మ గావో నీకున్." కా. మా. 3. 88.
 • "ఈ వలనిబొంకులు మాచవి గావు." పారి. 1. 126.

చవిలె పోవు

 • కృశించు. బ్రౌన్.

చవి సూపు

 • రుచి చూపు.
 • "సొరిది నీకును జవి సూపఁగలను." విప్ర. 3. 19.

చవుకగా నెంచు

 • చులకన చేయు.
 • "సవతు లందఱు నన్ను చవుకగా నెంచి, యవమానవాక్యంబు లాడుచు నుండ." వర. రా. అయో. పు. 337. పంక్తి. 3.

చవుకట్లు

 • ముత్యాలు నాలుగు ఉంచి చేసిన చెవుల పోగులు.
 • "చెవుల కమ్మల పట్ల జవుకట్లు." వైజ. 2. 47.

చవుకపడు

 • న్యూన మగు.

చవుకపఱచు

 • కించపఱుచు.

చవుక సేయు

 • న్యూనపఱచు.
 • "సరివారలలో చవుకఁ జేసి." త్యాగయ్య.

చవుకాడి గుదియ

 • నాలుగు ప్రక్కలు తీరిన యినుపదండము. శ. ర.