పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/711

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చదు - చద్ది 685 చన - చన

చదువుసాములు

 • చదువుసంతలు జం.
 • "పురిఁ బొలుతురు చదువుసాముల." విజయ. 1. 69.

చద్దికి వేడికి వచ్చు

 • పొద్దునా మధ్యాహ్నమూ వచ్చు.
 • చద్ది తినే ప్రొద్దు ఉదయము. వేడి అన్నం తినే ప్రొద్దు మధ్యాహ్నము.
 • "చద్దికి వేఁడికి వచ్చి సనకాదులు పాడేరు." తాళ్ల. సం. 11. 3. భా. 99.

చద్ది అన్నము

 • చద్ది బువ్వ.

చద్ది బువ్వ

 • చద్దన్నము.

చద్దిమూట యగు

 • అనుభవింపక తప్పని దగు. అవసరమునకు పనికి వచ్చు.
 • "ఒద్దనే పెక్కు గాలము ఊనిన పురాకృతము, చద్దిమూ టై యనుభవించఁగఁ జేసే మానదు." తాళ్ల. సం. 8. 216.

చద్ది వడు

 • ఆలస్య మై మూల పడు.
 • "ఏ పనైనా వేడిమీదే అయి పోవాలి. చద్దివడితే ఇక సాగదు." వా.

చద్దివలపు బేరము

 • వేడి తగ్గిపోయిన ప్రేమ. తాళ్ల. సం. 12. 145.

చన విచ్చు

 • 1. ప్రేమతో గూడిన స్వేచ్ఛ నిచ్చు.
 • "చన విచ్చి పుచ్చుకొన్నను, మన వచ్చునె యింక నేటి మాటలు చెలియా!" పారి. 1. 97.
 • "ఇది సరి కా దని అతనితో చెప్పగలను. ఈ మాత్రం నాకు చనువు ఇచ్చాడు." వా.
 • 2. అలు సిచ్చు.
 • "పిల్లలకు చను విస్తే నెత్తి కెక్కి కూర్చుంటారు." వా.

చనవు చెల్లించు

 • ప్రియ మొనగూర్చు.
 • ".......మా యెడఁ జనవు చెల్లించి, త్రోచిపోవక యున్న తోయమాత్రంబు." వర. రా. బా. పు. 161. పంక్తి. 9.

చనవు చెల్లు

 • ప్రేమతోడి స్వాతంత్ర్యము సాగు.
 • "ననుఁ బిలిపింప వైతి తగునా చన వింతకు నాకుఁ జెల్లదే." ఉ. హరి. 1. 69.
 • ఈ పద్యంలోని అర్థంలోనే వాడుకలో - 'ఆ మాత్రం చనువు నాకు లేదా ?' 'నా విషయంలో ఆ మాత్రం చనువు చూపవద్దా ?' అంటారు.

చనవు తీరు

 • కోరిక తీరు.