పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అడు_____అడు 45 అడు_____అడు

అడుగవచ్చినవారు

 • పిల్లకు పెత్తనము వచ్చిన వారు.
 • "అడుగ వచ్చినవార లయ్యబలరూప, శిలకులగుణవిఖ్యాతి చాల మెచ్చి."
 • శుక. 2. ఆ. 153 ప.

అడు గామడ యగు

 • ఒక కొంత దూరమే ఆమడ దూరముగా తోచు - దౌర్బల్యాదులవలన.
 • "పొడలు పెట్టుచు దన కడుగామ డై యుండ." కా. మా. 3. 193.
 • "నల్ల రేగడభూమి, వర్షాకాలంలో నడిచే వారికి అడుగు ఆమడగా నుండును."
 • కాశియా. పు. 51.

అడుగు ఆమడగా నడుచు

 • మహాభారముతో, శ్రమతో నడుచు.
 • "ఆ గర్భిణీస్త్రీ అడుగామడగా నడిచివస్తే నీవు ఏమాత్రం కనికరం లేకుండా పొమ్మంటే యెక్కడకు పోతుంది?" వా.

అడుగుకొని తిను

 • యాచించు.
 • "వాడు ఊళ్లో అడుగుకొని తింటున్నాడు. అస్తా? పాస్తా?" వా.

అడుగుగులాము

 • పాదదాసుడు.

"రమ్మని పొమ్మని తెమ్మని
యిమ్మని కానిమ్మ టంచు నే గొమరుంబ్రా
యమ్మున నానల నిడుసమ
యమ్ముననీదృశులు నాదునడుగుగులాముల్"

 • భద్రావత్య. 2. ఆ.

అడుగు తప్పని

 • జవదాటని.
 • నా. మా. 94.

అడుగు దప్పక

 • జవదాటక.

"పతిభక్తితోడ జరిపెడు,
వ్రతములు వల దనెడునట్టి వనితలు గలరే?
పతిమాట కడుగు దప్పక,
సతులకు ననుకూలబుద్ధి జరియింప దగున్." రుక్మాం. 4. 79.

అడుగు దప్పినచో దప్పు పిడుగు

 • కొంచెము పొరపాటు చేసినా ప్రమాద మగును; కొంచెం జాగర్తపడితే అది తప్పును అనుట. పిడుగు పడునప్పుడు ఒక అడుగు అటు వేసిన ప్రమాదము, ఇటు వేసిన ఆ ప్రమాదం తప్పును. తద్వారా యేర్పడినపలుకుబడి.
 • "అడుగు దప్పినచో దప్పు బిడు గటంచు."
 • శుక. 1. ఆ. 319 ప.

అడుగు దాటడు

 • ఏమాత్రం మాట నతిక్రమించడు అనుట.
 • "వాడు అన్నమాట అడుగు దాటితే ఒట్టు." వా.

అడుగు దీయక

 • వెనుకంజ వేయక.
 • "కడగి సింహముమీద గవిసిన నైన నడుగు దీయక గుండె లవియు మోదుదుము."
 • గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి 477-78.