పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/707

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చట్ట - చట్టు 681 చట్టు - చట్రా

 • "పాదుకలు మెట్టి చట్టలు పట్టుకొనుచు." భీమ. 2. 197.
 • చూ. చెట్టాపట్టాలు.

చట్టలు పడిపోవు

 • 'చట్ట' అంటే పిఱుదుకు కింద నున్న వెలుపలి భాగం.
 • "పొద్దున్నుంచీ నిలబడి నిలబడి చట్టలు పడిపోయాయి." వా.

చట్టలు వాపు

 • నాశము చేయు. ఉత్త. హరి. 4. 87.

చట్టి చుయ్యను నా దాఱని

 • చట్టిమీద చుయ్యను శబ్దము ఇంకా ఆఱిపోని.
 • అనగా అప్పుడప్పుడే చేసిన వేడివేడి పదార్థ మనుట.
 • "పునుఁగుందావి నవోదనంబు మిరియం పుంబొళ్లతోఁ జట్టి చుయ్యనునా దాఱని కూరగుంపు..." ఆము. 1. 82.

చట్టితో చట్టి పగుల గొట్టు

 • ఇంటిలో కుండలు పగుల గొట్టు.
 • ఇది కోపసూచకముగా ఆడువారు చేయుపని.
 • "చట్టితోఁ జట్టి పగులంగఁ గొట్టి తనదు, పదరులకు నింట బలుకుక్క లదరి కూయ." శుక. 3. 275.

చట్టుపడు

 • నశించు - త్యక్త మగు.

చట్టుపై పోక లగు

 • చెల్లాచెదరు లగు.
 • రాతిపై పడిన పోకలవలె చెల్లాచెద రై పోయి రనుట.
 • "చట్టుపై పోక లై చనిరి గంధర్వులు, గరుడులు పంచబంగాళ మైరి." పారి. 5. 37.

చట్టుబండ లగు

 • పా డగు. కొత్త. 365.

చట్టు మోపు

 • రాయిని మోసే శిక్షను వేయు. దశా. 2. 190.

చట్రాతిపై క్రుంగగల

 • రాతిలో మునుగగల.
 • అసాధ్యకార్యము లొనర్చు నెఱజాణ అనుటలో... కుమా. 8. 135.

చట్రాతిపై గ్రుంక నేర్చు

 • రాతిలో మునిగిపోగల్గు, అసాధ్య కార్యములను చేయ గలవా రనుటలో నిరసన ద్యోతక మైన పలుకుబడి. పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 359.

చట్రాళ్లు

 • కటికవారు, కఠినులు.
 • "ఇచ్చటి జగజంతలు మగలకన్నఁ జట్రాళ్లు సుమీ!" శుక. 3. 184.