పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/705

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చచ్చి - చచ్చి 679 చచ్చి - చచ్చి

చచ్చిన చావుగా

 • నానా బాధగా.
 • "చచ్చిన చావుగా జనలోకనాథుఁ, డచ్చోట నాత్మలో నడలుచు నుండె." నలచ. ద్వి. 5. 61.
 • "వీడితో నాకు చచ్చినచావుగా ఉంది." వా.

చచ్చినపామును చంపు

 • అసలే దెబ్బ తిన్న వానిని బాధించు.
 • "వా డసలే చితికి పోయి ఉన్నాడు. మళ్లీ వాడిమీద ఎందుకు వ్యాజ్యం వేస్తావు? చచ్చినపామును చంపడం ఎందుకు." వా.

చచ్చినవానికండ్లు చేరెడేసి

 • గతించినది చాలా గొప్పగా కనబడుట సహజము అనుపట్ల వినవచ్చే పలుకుబడి.
 • "ఎప్పుడో అలా బతికాము ఇలా బతికాము అంటే లాభ మే ముంది? ఇప్పటి సంగతి చెప్పు. చచ్చిన వానికండ్లు చేరెడేసి." వా.

చచ్చినవానిని చదువ వేయు

 • శక్తిహీనునికి బరువైన పనిని అప్పగించు.
 • "వా డసలే అర్భకుడు. వాడినెత్తిన ఇంత పని పెడ్తే ఏం లాభం ? చచ్చిన వాణ్ణి చదవ వేసినట్లు." వా.

చచ్చి పుట్ట నేర్చు

 • అసాధ్యములను చేయగల జగజంత అని నిరసించుటలో వచ్చిన పలుకుబడి. పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 360.
 • "అమ్మా అదా! ఎంత నెఱజాణ. చచ్చి పుట్ట గలదు." వా.

చచ్చి బ్రతుకు

 • చావవలసినంత ప్రమాదానికి గుఱి అయి ఎలాగో బతికి బయట పడు.
 • "ప్రాల్గల రతిదేవి భాగ్యసంపదఁ గదా, ప్రసవసాయక ! చచ్చి బ్రతికి తీవు." నైష. 2. 138.
 • ఇక్కడ శ్లేషలో జాతీయం నిక్షిప్త మై యున్నది.
 • "వాడి కీ మధ్య చాలా జబ్బు చేసింది. ఎలాగో చచ్చి బతికాడు."
 • "ఆ విమానప్రమాదంలో వాడు తగులుకొని చచ్చి బతికాడు."

చచ్చియు చావడు

 • చచ్చినవాడూ కాదు, బతికిన వాడూ కాదు.
 • "ఎంత బల్లిదు నైన నెదిరింప వచ్చుఁ, జచ్చియుఁ జావఁ డీ చపలరాక్షసుఁడు." మైరా. పు. 65.

చచ్చి సగ మగు

 • నానా బాధా పడు.
 • "ఈ పనితో వాడు చచ్చి సగ మయ్యాడు. ఇం కేమి చేస్తాడు?" వా.

చచ్చి సాధించు

 • చనిపోయి కూడా పగ తీర్చుకొను.
 • ఒక కథపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • కరణం బతికున్నంతకాలం రెడ్డిమీద పగ తీర్చుకొన