పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/704

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చక్కె - చచ్చ 678 చచ్చి - చచ్చి

 • "అప్పు డా, చక్కెరబొమ్మ మార్మలయు చైవులకున్ విభుఁ డుల్లసిల్లుచున్." శుక. 1. 302.
 • చూ. బంగారుబొమ్మ.

చక్కెర ముద్దుగుమ్మ

 • అందగత్తె.
 • "ఈ, చక్కెర ముద్దుగుమ్మకు రసప్రియ భాషల నిం పొనర్చెడిన్." వేంక. పంచ. 3. 288.

చక్కెరలప్పలు

 • శర్కరఖండములు.
 • "ఎక్కడ గోరు సోకినన్, జక్కెర లప్పలు." కా. మా. 1. 43.

చక్కెర లొల్కు

 • మధుర మైన.
 • "చక్కెర లొల్కెడు చక్కని యీతని, కెమ్మోవిఁ జూడుము కీరవాణి! ఉషా. 3. 3.

చక్కెరవంటి (పండ్లు)

 • మధుర మైన.
 • "ఈ, చక్కెరవంటి పండ్లు తిన సాఁగి రటంచుఁ గృశించు నెంతయున్." శుక. 3. 376.

చచ్చదరము

 • చచ్చౌకము; నలుచదరము.
 • చూ. చచ్చవుకము.

చచ్చవుకము

 • నలువైపులా చదరముగా నున్నది.
 • "ఇక్కడి గుడి నన్నూరు అడుగుల చచ్చవుకములో." కాశీయా. 304.
 • చూ. చచ్చౌకము.

చచ్చి కడుపున పుట్టు

 • కృతజ్ఞతను తెలియజేయు సందర్భంలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "నీవు మావానికి కాస్త ఆశ్రయం చూపించా వంటే చచ్చి నీ కడుపున పుడతాను." వా.

చచ్చి చావని వాడు

 • అటూ యిటూ కానివాడు.
 • "చచ్చి చావని వాని బల్ హెచ్చునకును." దేవీ. 3. 401.

చచ్చి చెడి

 • నానా శ్రమపడి.
 • "చచ్చి చెడి యింత దూరం వస్తే నువ్వు లేదు పొ మ్మంటే ఎట్లా?" వా.

చచ్చి చెడి చాయంగల విన్నపాలగు

 • నానా శ్రమపడు అనుట. మాటా. 33.

చచ్చి చెడి సున్న మగు

 • నానా శ్రమపడు.
 • "శ్రీశైలం చేరేసరికి చచ్చి చెడి సున్నమయ్యాము." వా.
 • చూ. చచ్చి సున్న మగు.

చచ్చిన చావు అగు

 • అత్యంతబాధకు లోనగు.
 • "చచ్చినచావు గాదె, దై తేయవిభుని సోదరుఁ డీల్గె ననిన." వర. రా. యు. పు. 297. పంక్తి. 20....
 • "వీడితో వేగ లేక చచ్చినచావుగా ఉంది." వా.