పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/666

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గువ్వ - గుసి 640 గూట - గూడ

గువ్వకోలుగొను

 • మంతనము లాడు; పలకరించు.
 • "ఎక్కడి వివేకమున మంత్రు లెల్లఁ గదిసి, కువలయేంద్రునితో గువ్వకోలు గొనుచు." శుక. 1. 462.
 • "దివిజకామిను లీరీతిఁ దిరుగువాఱి, గువ్వకో ల్గొంచుఁ దమలోన నవ్వు కొంచు." మను. 3. 109.

గువ్వలు డేగ నెదిర్చినట్లు

 • అసాధ్యము, అసంభవము అయిన పనికి పూనుకొను. గువ్వలనే డేగలు కొట్టి తినుట అలవాటు. అవి డేగనే యెదిర్చినట్లు అనగా అసాధ్య మనుట.
 • "గువ్వల్ డేగ నెదిర్చి పేర్చినగతిన్." కా. మా. 2. 54.

గుసగుసల బోవు

 • గుసగుస లాడు.
 • "గుసగుసల బోయి రచ్చర లెల్లన్." విజయ. 3. 106.

గుసగుస లాడు

 • మంతనా లాడు, రహస్యంగా సంభాషించు.

గుసగుసలు వోవు

 • గుసగుస లాడు.

గుసిగుంపులు

 • కుసిలింపులు.
 • "కొసరు వగమాట లలుకలుఁ, గుసి గుంపులు తిట్లు మోరికొట్టులు జారుం, డసమసుఖంబుగఁ గైకొను." శుక. 1. 530.

గూట దీపం పెట్టేదిక్కు

 • ఔరసులు, వారసులు.
 • "వారికి ఎన్ని ఉంటే నేం ! గూట్లో దీపం పెట్టే దిక్కు లేక పొయ్యాక." వా.

గూటము కొట్టుకొని కూర్చుంటావా ?

 • నీ వేమి శాశ్వతంగా ఉండి పోగలవా అని యెత్తిపొడుపుగా అనుమాట.
 • "అంత ఆస్తి అంటే పడి చస్తున్నావు. నువ్వేమి గూటం కొట్టుకొని కూర్చుంటావా?" వా.

గూట వేయు

 • కుదుటపఱుచు.
 • "కోరి యంతలో గురుఁడు గూట వేసె మనసు." తాళ్ల. సం. 11. 40.

గూటిగువ్వ

 • ఱెక్కలు రాల్చిన పక్షి.

గూటిపఱుచు.

 • దాచు.
 • "ఆ కిఱుకు గూఁటిపఱచి గయ్యాళి తపసి." చంద్ర. 1. 134.

గూడకట్టు

 • గోచి పెట్టకుండా పంచ చుట్టుకొనుట; అడ్డకట్టు అనీ అంటారు.
 • "కౌపీన,ములు మీఁద గూడకట్టులు గానుపింప." పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 308.