పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అడ_______అడ 40 అడ________అడ

 • "అడలడి బొంద గా దగనియట్టిది ద్రోపది-" భార. శాంతి. 1. 202.
 • "ఆ యింతి భ్రమగొని యడలడి."
 • 2. అడలుపడి, అడలి.
 • కుమా 5. 61.

అడలి చచ్చు

 • భయపడు.
 • "అడలి చచ్చిన గాని యప్పు తీయను." వ్యస. నాట. 33.

అడవనాయాలు

 • చూ. అదవనాయాలు.

అడవపుట్టుపు

 • నిరర్థకజన్మ.
 • "వాడిది ఒట్టి అడవపుట్టు. ఇంట్లోకి పనికిరాడు, బయటికీ పనికి రాడు."" వా.

అడవబతుకు

 • వ్యర్థజన్మ.
 • చూ. అడవపుట్టువు.

అడవమనిషి

 • వ్యర్థుడు.
 • చూ. అడవపుట్టువు.

అడవ (దవ) సరకు

 • మోటు దినుసు.
 • "వాళ్ల దంతా వట్టి అడవసరకురా. వాళ్లలోకి ను వ్వెందుకు దిగుతావు?" వా.

అడవి

 • శూన్యం, పాడు.
 • "అక్క డేమి ఉంది. అడవి."
 • "అది ఒట్టి అడివికొంప. అక్కడ ఎవరు కాపరం ఉంటారు?" వా.

అడవికుక్క

 • తోడేలు.

అడవిగాచిన వెన్నెల

 • వ్యర్థము.
 • "అడవి గాచినవెన్నెల యయ్యె నాదు జవ్వనంబు." మార్కం. 5. 8.
 • "కలయంగ నడవిలో గాచిన వెన్నెల లై చారుహాసంబు లవధి బోవ." నృసిం. 2. 90.
 • "ఆ పిల్ల బతుకు అడవిగాచిన వెన్నెల అయిపోయింది. ఎంత అందంగా ఉంటే నేం? ఎంత తెలివైందై తే నేం?" వా.

అడవిగోడు

 • చూ. అరణ్యరోదనం.

అడవిమూర్ఖుడు

 • అడవిమనిషి, అనాగరకుడు.

అడవి యామలకము అంబుధి లవణము కూడినట్లు

 • ఎక్క డెక్కడివో ఒకచోట చేరినట్లు.
 • "తడవు దినములకును ధరణీసురజ్యేష్ఠ మాకు మీకు సంగమంబు గలిగె నడవియామలకము నంబుధిలవణంబు గూడినట్టు లయ్యె నేడు సూడ."
 • కుచే. 2. 78.

అడవుల గలియు

 • అడవులు పట్టి పోవు.
 • వాడు అడవులు పట్టి పోయినాడు, దేశంమీద పోయినాడు అనే అర్థంలో నేటికీ వాడుక.