పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/652

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుడి - గుడి 626 గుడి - గుడు

గుడిమేళము కాదు నగిరి మేళము

 • ఇది కొంత కష్టసాధ్య మనుట.
 • పూర్వం దేవదాసీలు నాట్యం చేసేవారు. గుడిలో నాట్యం చేయడం సులభం. కాని రాచనగరిలో మేళం కట్టి మెప్పించడం కష్టం అనుట పై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "కరణమయ్యతో కంటు కట్టుకుంటే నీ కథ తెలిసొస్తుంది. గుడిమేళం కాదు. ఇది నగిరిమేళం." వా.
 • ఏమీ తెలియని రైతులను ఏడిపించినట్టు కాదు అనుట.

గుడి మ్రింగువానికి తలుపు లప్పడములు

 • ఘోరమైన పని చేయగల వానికి అల్పాపకారములు చేయుట ఒక లెక్కలోనిది కా దనుట.
 • మొత్తం గుడినే మ్రింగే వానికి తలుపులు అప్పడాలతో సమానం కదా !
 • "అలమి గుడి మ్రింగువానికిఁ దలుపు లప్పడములు గాకుండునే. " పాండు. 5. 229.
 • చూ. గుడి మ్రింగువానికి నంది పిండి వడియము.

గుడి వడు

 • గుండ్ర మగు.

గుడిసెవాటు

 • గుడిచేటు.

గుడిసెవేటు

 • గుడిచేటుది; కులట.
 • చూ. గుడిసెవాటు.

గుడిసె వైచు

 • వ్యభిచారము చేయు. తక్కువ రకము కులటలు గుడిసె వేసికొని ఉంటారు. దానిమీద వచ్చిన పలుకుబడి. ఇప్పటికీ రాయలసీమలో హాస్యంగా 'నీ బిడ్డ కేం గుడిసె వేస్తావా? పెండ్లి చేయకుండా' అంటారు. దీనిమీద వచ్చినదే గుడిసె వ్రేటు - గుడిసేటు, గుడిశేటిది.
 • "నీ వపుడు వీఁడు వాఁ డని, భావింపక గుడిసె వైచి పరులం బొందన్." శుక. 2. 46.

గుడుగుడుక్కున మ్రింగు

 • గ్రుక్కిళ్ళు మ్రింగుటలో ధ్వన్యనుకరణము.
 • "గుడుగుడుక్కున మ్రింగు గ్రుక్కిళ్ళ తోడ." ద్విప. నల. 5. 101 పం.

గుడు గుడు గుంచము లాడు

 • పిల్లల ఆటపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • అక్కడక్కడే తిరుగు.
 • "ఒకభార్య నంట గట్టుకొని లొడి తెడు సంసారములో గుడుగుడు గుంచంబు లాడుట కిష్టపడక బ్రహ్మ