పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/623

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గయ్యా - గర 597 గర - గరి

గయ్యాళిభూమి

 • సేద్యానికి పనికి రాక బీడుగా ఉన్న భూమి.
 • దీనినే 'గయ్యాళు' అన్న రూపంలో శ. ర. బ్రౌను పేర్కొన్నవి. నేడు వ్యవహారంలో 'గయ్యాళి' అన్న రూపంలో వినబడుతుంది.

గరగడ

 • గళాయి. నూనె లాంటి వానిని వేరే పాత్రలోనికి వంచేప్పుడు పెట్టే పెద్దమూతి చిన్నక్రోవి గలది

గరగరగా కడుగుకొను

 • శుభ్రముగా కడుగుకొను. మామూలుగా చేతులు కడుగుకొనునప్పుడు, ఇతరులు చేతులమీద నీళ్లు పోస్తుండగా రెండు చేతులనూ ఒక దానితో నొకటి కలిపి రుద్దుకొనునప్పుడు, గరగర మని శబ్ద మగుట యీపలుకుబడికి మూలము కావచ్చును. పాండు. 3. 31.

గరహర నగు

 • ఇష్టపడు; మనసులో ఉత్సాహం చిప్పిల్లు.
 • "మగువలు గరగర నై తగు, మగవానిం జూచి వీఁడు మగఁ డైనఁ గదా, తెగు దు:ఖం బనుకొంచున్." శుక. 3. 516.
 • "మిక్కిలి, గరగర, నగు నేఱు ప్రాల కలమాన్నంబుల్." జైమి. 8. 198.

గరగర లాడు

 • క్రొత్త దైన. కొత్తబట్టలు గరగర లాడుట సహజము.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "గరగర లాడుగాగర..." బుద్ధ. 2. 47.

గరవడు

 • గడ్డకట్టు.

గరిగొను

 • అతిశయించు.

గరిడి కెక్కు

 • ఆరి తేఱు.
 • "హరునిభక్తుల యాజ్ఞ శిరమునఁ దాల్చి, గరిడి కెక్కినయంకకాఁడునుబోలె." పండితా. వాద. 176.

గరిడి ముచ్చుదనముతో

 • ఆరితేరిన నంగనాచితనంతో.
 • "సంయమియు.... గానకళ లెల్ల గరిడిముచ్చుఁ, దనముతో నేర్చితివి గద! యనుచు బలికి." కళా. 2. 47.

గరివడు

 • నిలిచిపోవు; గడ్డకట్టు.
 • "తెలిసియుఁ దెలియను తెగ దీచిక్కేమిటా!, కలకాల మిందుననే గరివడె బ్రదుకు." తాళ్ల. సం. 9. 109.

గరివడెము

 • ఒకరకమైన వడియము.