పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/620

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గణి - గతా 594 గతా - గతి

 • హవామహే' అని ఘంటానాదం చేయుట అలవాటు. దానిమీద వచ్చిన పలుకుబడి.

గణికు లొప్పిన గవ్వలు

 • చెల్లుబడి గలవి.
 • గవ్వలు ఒకప్పుడు నాణ్యాలుగా ఉండేవి. అయితే గణికులు ఒప్పినవాటికే మారకపు విలువ.
 • శంఖంలో పోసింది తీర్థం అనుట వంటిది. వేమన. 49.

గతజల సేతుబంధనము

 • వ్యర్థము.
 • "ఇంక నమ్మాట లాడుట గతజల సేతు బంధనంబు. దానిం జాలింపుము." భార. భీష్మ. 3, 84.
 • చూ. గతోదకబంధనము.

గత పడు

 • కడచు; మరణించు.
 • "హతశేషు లగురాక్షసావలి చెప్ప, గతపడ్డ యమ్మహాకాయునిఁ దలఁచి." రంగ. రా. యు. 378.

గత మగు

 • చనిపోవు.
 • "ఖరదూషణాదులు గత మైనచోట." పల. పు. 19.

గతము సేయు

 • చంపు. పండితా. పర్వ. 521. పు.

గతాగతద్విరదకర్ణములు

 • చపలములు, నిలకడ లేనివి.
 • ఏనుగు చెవులు ఎప్పుడూ అటూ ఇటూ అల్లాడుతూ నిలకడగా ఉండ వనుటపై వచ్చినది. పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 418.

గతానుగతికము

 • గొఱ్ఱెదాటుగా పోవునది.
 • "తిర్యక్తతి తా గతానుగతికం బౌఁ గా కుఠారీ హరీ?" ఆము. 4. 25.

గతానుగతికో లోక:...

 • జనం గొఱ్ఱెదాటు రకం.
 • "గతానుగతికో లోకో,న లోక:పార మార్థిక:" నీత్యుక్తి.

గతి చెడ్డ చెడుగు

 • గతి మాలినవాడు.
 • "గతి చెడ్డ చెడుగు తెక్కలి బొక్కలాఁడు." గౌ. హరి. ద్వితీ. పం. 2034.
 • పై ప్రయోగములో శ్లేష గుఱుతింప దగును.

గతి పడు

 • ప్రాప్త మగు.

గతిమాలిన

 • దిక్కుమాలిన.
 • "ఎక్కడి గతి మాలినపిశాచికవొ నీ మాటల్." కళా. 3. 204.

గతిమాలిన చేతలు

 • దిక్కుమాలిన పనులు.
 • "గతిమాలిన చేఁతలు." సింహా. 7. 3.

గతి మాలు

 • దిక్కు మాలు.
 • "తిరువేంకటేశుఁ జేరక... మిగుల గతి