పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/619

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గడ్డి - గడ్డు 593

గడ్డి పెట్టు

 • బుద్ధి చెప్పు.
 • "వాడికి నీవయినా కాస్త గడ్డి పెట్టు." వా.
 • "నీ వీపని చేసి అక్కడికి వెళ్లా వంటే గడ్డి పెట్టి పంపిస్తారు." వా.

గడ్డిపోచతో సమానము

 • లెక్క లే దనుట.
 • "వాడికి నే నంటే గడ్డిపోచతో సమానం." వా.
 • రూ. గడ్డిపరకతో సమానం.

గడ్డిబొద్దు

 • వరిగడ్డితో చుట్టిన చుట్ట కుదురు; గడ్డిమోపు.
 • "గడ్డిబొద్దునువలె మేను గానిపింప." చంద్ర. వి. 1. 69.

గడ్డుకొను

 • ఎక్కు వగు; అతిశయించు.

గడ్డుగా

 • క్లిష్టముగా.
 • "ఈ జ్వరం ఏమిటో గడ్డుగా తయారయింది. నాలుగునెల లయినా నెమ్మదించడం లేదు." వా.

గడ్డురుకు

 • ఎగురు.
 • "హృదయంబుల చలువలం ద్రోవ యడ్డగించి గడ్డుఱికి యాక్రమించెనో." ప్రభా. 5. 57.

గడ్డురోజులు

 • గడచుట కష్ట మైన రోజులు.
 • "ఈ గడ్డురోజుల్లో పదిమందిని పెట్టుకొని మన మేం పోషిస్తాం?" వా.
 • "ఆనలినాయతాక్షు గడియారమునం దభిసారికాజిఘాం,సానిరత ప్రసూన శరచాపగుడధ్వనులో యనంగ ఘం,టా నినదంబు లయ్యెడ వినంబడియెన్." పారి. 2. 50.

గడిరాజు

 • వీరుడు. తాళ్ల. సం. 11. 3 భా. 125

గడుసరి

 • గడు సైనవాడు, గడు సైనది.

గడుసువడు

 • మొండి కెత్తు, గట్టిపడు, బండబాఱు.
 • "గురుజనము శిక్షింపన్, గడుసువడి." పాండు. 3. 14.

గడుసుపిండం

 • చాలా గడుసరి.
 • "వా డెక్కడ? గడుసుపిండం. నీలాంటివాళ్లచేతికి దొరుకుతాడా?" వా.

గడుసుబుఱ్ఱ

 • మంచి తెలివైన.

గడుసురాలు

 • గట్టి ఆడుది.

గడె కుడుక

 • గడియను కొలుచు గిన్నె. పూర్వం గడియారపుబానలో నీళ్లు పోసి ఉంచేవారు. గడియలు కొలుచుటకు చిల్లి గిన్నెను అందులో ఉంచే వారు. నీ రందులో నిండి