పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/617

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గడి - గడి 591 గడి - గడె

గడిమీఱు

 • గడిసాములు చేసి తయారగుట పై వచ్చిన పలుకుబడి. ఆరితేరిన అనుట.
 • "కాకలను దేఱి గడిమీఱి గట్టిపారి." హంస. 5. 110.
 • చూ. గడిదేరు.

గడియకుడుక

 • గడియలు తెలిసేందుకై చిల్లి పొడిచి నీళ్ళబానలో ఉంచిన గిన్నె. అదొక్కసారి మునుగగా ఒక గడియ అని లెక్ఖ కట్టేవారు.
 • "గడియకుడుక మునుంగుట గని గురుండు, తెల్ల వాఱెడు నని పఱతెంచి పలుక." కువల. 2. 125.
 • చూ. గడెకుడుక.

గడియదూరము వెడల్పు (నది)

 • దాటుటకు ఒక గడియ కాలము పట్టు వెడల్పు గల (నది). కాశీయా. పు. 7.

గడియ యొక్కయుగముగా తోచు

 • క్షణ మొక యేడుగా తోచు. మనసులోని ఆవేదనను తెలిపే పలుకుబడి.
 • "తుంటవిల్తుఁడు వాఁడితూపుల నేయంగ, గడియ యొక్కయుగంబు గాఁగఁ దోఁచె." ఉషా. 1. 67.

గడియారము

 • గంటలు తెలిపే యంత్రం.
 • "ఆనలినాయతాక్షు గడియారమునం దభిసారికాజిఘాం,సానిరత ప్రసూన శరచాపగుడధ్వనులో యనంగ ఘం,టా నినదంబు లయ్యెడ వినంబడియెన్." పారి. 2. 50.

గడిరాజు

 • వీరుడు. తాళ్ల. సం. 11. 3 భా. 125.

గడుసరి

 • గడు సైనవాడు, గడు సైనది.

గడుసువడు

 • మొండి కెత్తు, గట్టిపడు, బండబాఱు.
 • "గురుజనము శిక్షింపన్, గడుసువడి." పాండు. 3. 14.

గడుసుపిండం

 • చాలా గడుసరి.
 • "వా డెక్కడ? గడుసుపిండం. నీలాంటివాళ్లచేతికి దొరుకుతాడా?" వా.

గడుసు బుఱ్ఱ

 • మంచి తెలివైన.

గడుసురాలు

 • గట్టి ఆడుది.

గడె కుడుక

 • గడియను కొలుచు గిన్నె. పూర్వం గడియారపుబానలో నీళ్లు పోసి ఉంచేవారు. గడియలు కొలుచుటకు చిల్లి గిన్నెను అందులో ఉంచే వారు. నీ రందులో నిండి