పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/616

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గడ - గడి 590 గడి - గడి

 • ప్రవేశము చేయు, కాపురమునకు వచ్చు.
 • "ఆ పిల్ల యేవేళప్పుడు గడపలో కాలు పెట్టిందో యేమో! అన్నీ కష్టాలే. అన్నీ నష్టాలే." వా.

గడబడ

 • అల్లరి.

గడబిడ

 • అల్లరి.

గడబిడ అగు

 • గందరగోళ మగు.
 • "దొంగలు పడ్డా రని ఊ రంతా గడబిడ అయింది." వా.
 • చూ. గడబిడ చేయు.

గడబిడ చేయు

 • అల్లరి చేయు.
 • "పోలీసులు దిగి ఆ ఊ రంతా గడబిడ చేసి పోయారు." వా.

గడవ నీద వశ మె?

 • దాట సాధ్యమా ?
 • "...బీము గడవ నీఁద వశమె." భార. ఉద్యో. 2. 190.
 • అతనిని మించి పోగలమా ? అనుట.

గడి కట్టు

 • తెగించి బజారున పడు.
 • దొమ్మర గడిమీద నిలబడి సాము చేయుట సిగ్గుమాలి తెగించుటగా భావిత మై తద్ద్వారా యేర్పడిన పలుకుబడి.
 • "గడి కట్టి కూర్చుంది రా అది. దాని నోటికి పోతే మన మానమే పోతుంది." వా.

గడిచీటి యిచ్చు

 • విడుదలపత్ర మిచ్చు.
 • "కర్మపు కోట్లకు గడిచీ టిచ్చెను, నిర్మలమతులకు నేఁ డిపుడే." తాళ్ల. సం. 11. 2 భా. 43.

గడికాళ్ళు వేయు

 • పశువుల కాళ్ళకు బందాలు వేయు. శ. ర.

గడితపడు

 • గట్టిపడు.

గడితలవాడు

 • ఒకవిధ మైన ఆయుధం ధరించిన సైనికుడు. కుమా. 11. 40.
 • చూ. ఈటెకాడు.

గడిదేఱు

 • ఆఱితేరు.
 • "వెడవెడ దుర్వ్యవహారపు, నడవడి గడిదేఱి..." పాండు. 3. 14.
 • "అ,క్కాంతుని మన్ననలవలన గడిదేఱి వెసన్." శుక. 1. 301.
 • "మిక్కిలిన్, దెగువరి కంతుకేళి గడిదేఱినజాణ." నిరం. 2. 35.

గడిపోతు

 • ఆబోతు; దున్న పోతు.
 • "గడిపోతువలె మేనికండలు పెంచి." గౌర. హరి. ద్వి. 558.