పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/614

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గజ్జు - గట్టి 588 గట్టి - గట్టి

 • "చిలుక జవరాలు తమి గజ్జు గెలసి మరుని, మర్మ ముద్ఘాటనము సేసి మలయుచోట." సాంబో. 1. 177.

గజ్జు పట్టు

 • పొగరు పట్టు. ప్రభులిం. 4. 135. పుట.

గజ్జులాడు

 • గర్విష్ఠి.

గుజ్జు రేగు

 • విజృంభించు.
 • "కాలకంధరవాహంబు గజ్జు రేఁగె." పాండు. 4. 37.

గజ్జెకట్టు

 • సభలో నిలబడు.
 • పూర్వం దేవదాసీలు సభలో గజ్జెకట్టి నాట్యం చేయడం ద్వారా యేర్పడినపలుకుబడి.
 • "నే నీరోజు భాషాసమితిలో గజ్జె కట్టాలి." వా.

గట్టిగా

 • దృఢంగా.
 • "వాడు రా డని గట్టిగా చెప్పగలను." వా.

గట్టి చేయు

 • దృఢపఱుచు. బ్రౌన్.

గట్టిపాఱు

 • గట్టిపడు.
 • "కాఁకలను దేఱి గడిమీఱి గట్టి పాఱి." హంస. 5. 110.

గట్టి పెట్టు

 • పూర్వం కఱ్ఱపలకకు పసరులో కొన్నిటిని మెదిపి పట్టించేవారు. దానిపై వ్రాసే వారు. ఆ పట్టించుటచే గట్టి పెట్టుట.
 • "అనువుగ మి న్ననుం గడితపాళెఁ దమంబున గట్టిపెట్టి శో,భనతరచంద్ర దీధితుల పంక్తి జమాఖరుచుల్ గణించి..." హంస. 1. 142.

గట్టిముడి

 • సులభంగా విడువకుండా రెండుసార్లు వేయు ముడి. దీనికి వ్యతిరేకం 'దూముడి.'
 • "గట్టి ముడి వేశాక ఇక యిది విప్పడం ఆలస్యం కా కే మువుతుంది?" వా.

గట్టి యిడు

 • గట్టి పెట్టు.
 • "ఇక్కడితంబు గట్టి యిడినట్టుల యున్నది కప్పు దేఱుచున్." పాండు. 5. 80.
 • చూ. గట్టిపెట్టు.

గట్టివరహాలు

 • నగదు, రొఖ్ఖం.
 • "కుమార్తె వివాహంలో చదివించిన పదివేల గట్టి వరహాలు." వా.

గట్టివా

 • మాటకారి, ధూర్తురాలు.

గట్టివాడు

 • బాగా ఎఱిగిన వాడు; లోబడని వాడు.
 • "వాడు వ్యాకరణశాస్త్రంలో గట్టి వాడు." వా.
 • "వా డలా మాటలకు బేలిపోయేవాడు కాదు - గట్టివాడు మఱి." వా.