పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/613

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గజ - గజ 587 గజి - గజ్జు

 • యిటూ ఆడుతుంటాయి. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి
 • చూ. గతాగతద్విరదకర్ణములు.

గజగజలాడు

 • భయపడి పోవు.
 • "వాడు తండ్రికి గజగజ లాడుతాడు." వా.

గజినిమీలిక

 • నిద్ర పోతున్నట్టు కనిపించినా అతిజాగరూకతతో నుండుట. ఏనుగనిద్ర అలా ఉంటుం దనుటపై ఏర్పడినది.

గజబొంకు బొంకు

 • పచ్చిఅబద్ద మాడు.
 • "చేరిక వీరబాహుని భజించుటచే గజబొంకు బొంకుటన్, సారము దూలె ము న్నని..." సాంబో. 1. 19.

గజ యీతగాడు

 • గొప్ప యీతగాడు.

గజరు గజరులు పోవు

 • గగుర్పాటు చెందు.
 • "జవరా లగుకాపాలిని, కవుఁగిటఁ దన మేను గజరు గజరులు వోఁగా." ప్రబోధ. 3. 46.

గజశ్రద్ధు

 • మందకొడి.
 • "క్రుద్ధుం డగు భీష్ము ముందు 'కోన్కిస్క' గజశ్రద్ధుండు కర్ణుఁ డే మగు." గీర. గురు. 45.

గజస్నానము

 • వ్యర్థము.
 • ఏనుగు బాగా నీళ్లలో మునిగినా పైకి వచ్చి తిరిగి దుమ్ము ఒళ్లంతా చల్లు కొంటుంది. అందుపై యేర్పడిన పలుకుబడి.
 • "ఉదకము నళినీ పత్రము, గదిసియు నెర వైనయట్లు కలయవు నీమా, హృదయములు గజస్నానము, తుది మఱి నీ తోడిపొందు దుష్టచరిత్రా!" భాస్క. యుద్ధ. 138.

గజిబిజి యగు

 • కలవరపడు.
 • "గజిబిజి యైరి సభాస్థలిఁ, బ్రజ లెల్లను బొట్టి వడుగు బాఁపని రాకన్." భాగ. 8. స్కంధము. 534.

గజిబిజి చేయు

 • గందరగోళము చేయు. కాశీ. 6. 179.

గజిబిజి పడు

 • కలగు.
 • "గుజగుజలు వోవు వారును, గజిబిజి పడువారు." భాగ. 8. స్కం. 534.

గజిబిజి పుట్టు

 • గందరగోళ మగు.
 • "కల్యాణమున భక్తి గజిబిజి పుట్ట." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 198.

గజ్జి పట్టు

 • గజ్జి కురుపులు లేచు.
 • "ఈ కుక్కకు గజ్జి పట్టింది. దగ్గఱకు రానీకండి." వా.

గజ్జు గెలయు

 • పొగరు పట్టు.