పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/608

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గండ - గండ 582 గండ - గండా

 • గండామృగం అని తమిళులు నేటికీ అంటారు.
 • "గండ మృగములు భేరుండతండములు." బస. 3. 83. పుట.

గండము గడుచు

 • తాత్కాలిక మైన ఆపద తొలగిపోవు.
 • "ఇప్పటికి ఈ గండం గడిస్తే తరవాత చూచుకో వచ్చు." వా.

గండము దప్పు

 • ప్రాణాపాయము తప్పు.
 • "అప్పటప్పటికి మ మ్మరసి గండములు, దప్పించి రక్షించె దానవారాతి." ద్విప. మధు. పు. 32.

గండముపై పిండకము

 • ముందే గండం, అందులో ప్రసవసమయం.
 • అనగా అతి ప్రమాదకారి అనుట. ముద్రా. 79.
 • జనంలో 'గండంలో పిండం' అని వినవస్తుంది.

గండర గండడు

 • ఒక బిరుదు.
 • గొప్ప వీరుడు.
 • రాజులకు బిరుదుగా శాసనాదుల్లో కానవస్తుంది. కన్నడంలో గండ అనగా మగడు. మగటిమి కలవాడు. గండలకు గండడు = మేటి మగడు అనుట.

గండరించు

 • మలుచు; రాయివంటి వానిలో రూపమును చెక్కు.
 • "పండితలోచనాబ్జంబులయంద, గండరించిన యట్టి గతి..." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 174.

గండాగొండి చేయు

 • తగాదా పెట్టు; మొండి తగాదా పెట్టు.
 • "గండాగొండి యొనర్తు నేమొ యని." వ్యస. నాట. 13.

గండాగొండితనము

 • మొండితనము.
 • రూ. గండాగుండితనము.
 • చూ. గండాగొండి చేయు.

గండాడు

 • కలియు, సంగమించు.
 • "చండాలితో ద్విజుం డొగి, గండాడిన వక్షమున భగము వ్రాసి తగన్, దండువు గొని దేశంబున, నుండక యుండంగ నడచు టుచితము పతికిన్." విజ్ఞా. ప్రా. 126.

గండాన వచ్చు

 • ప్రమాదకర మగు.
 • "వాడిఁక సుగ్రీవుమేలు వాలికి గండాన వచ్చు." తాళ్ల. 6. 8.

గండారపు బొమ్మ

 • రాతిలో చెక్కిన బొమ్మ; గండరించిన బొమ్మ అనుట.
 • "అ,చ్చేరువకంబముం గదిసి చిత్తరువో కరువో యనంగ గం,డారపు బొమ్మ వోలె నచటం గద లించుక లేక యుండఁగన్." ఉత్త. హరి. 1. 6.