పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/607

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గండ - గండ 581 గండ - గండ

 • "....తోమరశక్తిప్రముఖంబు లగు వివిధాయుధంబుల నొండొరుల గండడం గించుసమయంబున." ఉ. హరి. 1. 27.

గండదీప మెత్తు

 • మ్రొక్కుబడి చెల్లించుటకై గోధుమపిండితో గానీ అన్నముతో గానీ దిమ్మవలె చేసి, అందులో గుంత చేసి, నెయ్యి పోసి, వత్తిని వెలిగించి, ఆ దీపము నెత్తుకొని దేవుని దగ్గఱకు పోతారు. దీనినే గండదీప మెత్తుట అంటారు.
 • "ఆ నాతిఁ జూచి తలవరు, లేనెలఁతయొ గండదీప మెత్తఁగ వచ్చెన్." శుక. 2. 496.
 • చూ. మూపుగండ లిచ్చు.

గండపాళిక కెంగేలు కదియ జేర్చు

 • చెక్కిట చేయి జేర్చు. చింతించు.
 • "గండపాళికఁ గెంగేలు గదియఁ జేర్చి." శివ. 2. 26.
 • చూ. చెక్కిట చేయి జేర్చు.

గండపెండరము

 • 1. వీరులు, కవులు, పండితులు మొదలగువారు కాలిలో వేసుకునే బిరుదు టందె.
 • "డాకాల గండపెండర మమర్చి." అచ్చ. యు. 203.
 • 2. ఒక ఆభరణము.
 • పై దానినే ఆభరణంగానూ ధరించేవారు కావచ్చును.
 • "పెద్ద పీతాంబరము గండపెండరంపుఁ గటక కటినూత్ర కేయూర కంకణాది, దివ్యభూషణజాలంబు...." దశా. 7. అవ. 1. 248.

గండ పెండారము

 • చూ. గండ పెండరము.

గండ పెండెము

 • చూ. గండ పెండరము.

గండ పెండెరము

 • చూ. గండపెండరము.

గండ పెండేరము

 • చూ. గండ పెండరము.

గండబేటము

 • ప్రేమ.
 • పురుషునికి పురుషునిపై గల్గు మోహము అని టిప్పణి కారు లన్నారు. కాని ఎందుకో చెప్ప లేదు.
 • "మగలు గరము ప్రీతి దగిలి గండ బేటంచుగొని...." కుమా. 4. 36.

గండమాల

 • గొంతు చుట్టూ గడ్డలు లేచే రోగము.
 • "మును గండమాలమీఁదను, మొన కుఱుపుం బుట్టె నన్న మోసం బాయెన్." ద్వా. 10. 54.
 • రూ. గండమాలము.

గండమృగము

 • ఖడ్గమృగము.