పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/597

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క్రయ్య - క్రింగొ 571 క్రింద - క్రిందు

 • 2. కలియు, కలియబడు.
 • "వెయ్యేం డ్లయ్యెను నీతోఁ, గ్రయ్యం బడియున్నవాఁడఁ గామసుఖములన్." భాగ. 9. 577.

క్రయ్యబాఱు

 • కలిసి పారు.

క్రల్ల వడు

 • పా డగు, దగ్ధ మగు.
 • "తరు లెల్లఁ గ్రల్లవడఁగా, విరళము లై వీను లున్న విధ మొప్పె నహ, స్కర రుచులతోడఁ దలపడి, యరుదుగఁ బోరాడి తుమురు లై పడినక్రియన్." హరి. పూర్వ. 6. 37.

క్రాగిపోవు

 • నీళ్ల వలె క్రాగి ఆవిరియి పోవు. అనగా నశించి పోవు.
 • "కంధరకు నోడి యెచటనో క్రాఁగిపోవ." పాండు. 4. 40.

క్రాలుకన్ను

 • వంకరకన్ను; వాలుకన్ను. పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 108. వరాహ. 4. 8.

క్రాలుకొను

 • నెలకొను. కవిక. 2. 61.

క్రాసి యుమియు

 • కారి ఉమ్మి వేయు అని నేటి వాడుక.
 • "కౌముదీచ్ఛాయలఁ గ్రాసి యుమియ." కాశీ. 4. 269.

క్రింగొడ ళ్ళూరుచు

 • శరీరమును కుంచించుకొను.
 • "తొడ లూఁదికొనుచును ద్రోపు ద్రొక్కిళ్ళు, వాఱుచు క్రింగొడళ్ళూరుచు." పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 362.

క్రిందట గాలిగా కేడించు

 • గాలివేగముతో నడిపించు, గాలి క్రిం దగునట్లు అనుట.
 • "ఆపైఁడి మృగము, మనకు లోఁబడు నట్టి మతముఁ జింతించి, క్రిందట గాలిగాఁ గేడించి రథము, నందు పాటుగఁ దోలు మనుచు." గౌ. హరి. ప్రథ. పం. 599-602.

క్రింద మీద పెట్టు

 • ఎలాగో ఒకలాగు తగాదా పెట్టు.
 • "....ఎవ్వరికేని మీఁదికిం గ్రిందికిఁ బెట్టి పోరు పొసగింపన చూచెద..." పాండవో. 50.

క్రిందు చేయు

 • అధ:కరించు.
 • "సమస్తముఁ గ్రిందు చేసి మించినబలు వేల్పు." పాండు. 1. 152.
 • రూ. క్రిందు సేయు.

క్రిందుపడు

 • 1. తక్కువ యగు.
 • "పెనఁకువ నెందున్, గ్రిందు పడకుండ." హర. 7. 179.
 • 2. ఓడిపోవు.
 • "పాండునృపకుమారునకుఁ గ్రిందు పడినావు." నిరంకు. 3. 29.
 • 3. అధ:కృత మగు.
 • "...పక్షిపతి...తగ్గి య, చ్చరణము లంది క్రిందు పడె సమ్మతి నెప్పుడు వీఁపుఁ జూపుచున్." రాధి. 2. 46.