పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/594

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కోలు - కోల్ప 568 కోల్ప - కోసి

 • 2. సంహరించు.
 • "తండ్రి యధ్వర విఘాతకు బారి సమరిన కొడుకు శంఖనఖాఖ్యుఁ గోలు మసఁగి." కకు. 2. 118.

కోలు ముందు

 • మొట్టమొదట.
 • మునుముందు.
 • "అయ్యబలమీఁద, నలిననాభుండు కను వేసినాఁడు గానఁ, గోలు ముందుగ నీవ చేకొనఁగ వలయు." వరాహ. 11. 52.

కోలువడు

 • కోల్పోవు, పోగొట్టుకొను.
 • "దక్షప్రజాపతి దలఁ గోలువడఁడె." పండితా. ప్రథ. వాద. పుట. 685.

కోలెముక

 • వెన్నెముక.

కోలెమ్ము

 • వెన్నెముక.

కోలెమ్ముక

 • వెన్నెముక.

కోల్కొను

 • తేఱుకొను.
 • చూ. కోలుకొను.

కోల్తల సేయు

 • చూ. కోలుతల సేయు.

కోల్పడిపోవు

 • పోగొట్టుకొను.
 • "నిన్ను నమ్మి నా,గుట్టును దేజమున్ మిగులఁ గోల్పడి పోయితి." పారి. 1. 127.

కోల్పడు

 • చూ. కోలుపడు.

కోల్మసగు

 • చూ. కోలుమసగు.

కోల్మొడుచు

 • ఇనుపపుల్లకు చెక్కు. మాంసం ముక్కలను ఇనుప ముక్కలకు చెక్కు తారు - కఱకు ట్లంటారు వానినే. కుమా. 11. 193.

కోవలు వడ వ్రాయు

 • అందముగా వ్రాయు. ముత్తెముల కోవవలె అనుట. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "కోవలు వడ వ్రాసి చిత్రగుప్తుఁడు దాఁచెన్." పాండు. 5. 74.

కోవుర ముండు

 • కావలి యుండు.
 • "ఉదయగిరిమీఁదఁ గోపురం బుండి నిగుడు, నహితరవిరశ్మిచే బద్ధుఁ డగుచు..." మను. 3. 54.

కోసకోడి

 • ఓడి పాఱిపోయే కోడి. కోడి పందెములలో వాడక మున్న మాట.
 • "నా జన్మలో కోసకోడి పట్టింది లేదు." వా.

కోసి కుప్పలు పెట్టు

 • కోయు.
 • "తలలు కోసి కుప్పలు పెట్టుచు." వీర. 4. 206.