పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/578

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొల్లా - కొల్చి 554 కొల్వు - కోక

కొల్లాడు

 • కొల్ల గొట్టు, తనివి దీర అనుభవించు.
 • "కొ, ల్లాడిరి కైవల్యలక్ష్మి నమరులు మునులున్." కాశీ. 2. 37.

కొల్లాయ (యి) గుడ్డ

 • షష్ఠి పంచ. చిన్న పలుచని తుండు.

కొల్లాయ (యి) పంచ

 • చూ. కొల్లాయగుడ్డ.

కొల్లారుబండి

 • కప్పున్న బండి.
 • "పావ లటు మీటి కొల్లారు బండి యెక్కి, దురదురన రంభ యింటికి నరిగి." కువల. 4. 213.
 • రూ. కొల్లార్బండి.

కొల్లేటి చేంతాడు

 • సుదీర్ఘ మైనది.
 • చూ. కొండవీటి చేం తాడు.

కొల్లేటి మడుగు

 • పెద్దది, అంతము లేనిది.

కొల్లేటి వ్యవసాయం

 • లాభము లేనిది, వ్యర్థము.
 • "అదంతా కొల్లేటి వ్యవసాయం. దాని వల్ల లాభం యే ముంది?" వా.

కొల్చి పోయు

 • వెచ్చించు.
 • "కాలగతులను, పొరి నాయుష్యముఁ గొల్చి పోయుచున్నా రయ్యా !" తాళ్ల. సం. 7. 33.

కొల్వుండు

 • కొలువు దీఱు, సభ తీరి యుండు.
 • "ఉభయవాదులను గొల్వుండి పిల్పించి." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 128. నిరంకు. 1.7.
 • రూ. కొలువుండు.

కొల్వు విచ్చు

 • సభ చాలించు.
 • "గుండె జల్లనఁ జేతికులిశంబు వైచి, పండెఁ బొమ్మని దేవపతి కొల్వు విచ్చె." గౌ. హరి. ప్రథ. పం 318-19.

'కొశ్చన్‌మార్కు' మొగం పెట్టు

 • ప్రశ్నార్థకంగా చూచు. చాలా ఇటీవలి పలుకుబడి.

కొళ్ళు కొళ్ళున దగ్గు ధ్వన్యనుకరణము.

 • "కొళ్ళు కొళ్ళున దగ్గుచో..." విప్ర. 4. 19.

కోక చాకియింట వేసి కొక్కిరాలవెంట పోవు

 • ఒకచోట పడవేసి మరొక చోట వెదకు.
 • వ్యర్థప్రయత్న మనుట. తాళ్ల. సం. 8. 175.

కోక వాక

 • బట్ట, పాత. జం.
 • "మునుమున్న తెలిసి యీముది వరాటమునకై, కొంచురా లే నైతిఁ గోక వాక." నిరం. 2. 123.
 • రూ. కోకా వాకా.