పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/571

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొఱ - కొఱ 547 కొఱ - కొఱ

 • "పందనుం గొఱఁత పల్కఁడు శూరతఁ దాను మించియున్." ఆము. 2. 40.

కొఱత పెట్టు

 • దాచు, వదలు, మిగుల్చు.
 • "వజ్రనాభు రాజ్యావసాన సామీప్యంబు స్వామికి నేమియుం గొఱంత పెట్టక విన్నవింపుము." ప్రభా. 1. 117.

కొఱ తలచు

 • చెడు తలచు, తప్పని భావించు.
 • "నిరపరాధులమీఁద గొఱ తలంచి..." సానం. 2. 86.

కొఱతవడు

 • లోపము కలుగు; మిగులు.
 • "....గురువులు శిక్షింపఁ గొఱత వడునె." భాగ. 8. 647.
 • "తద్వృత్త మొకటి కొఱఁతపడకుండఁ బ్రత్యక్షపరిచితం బైనది గాదె." హరి. పూ. 1. 48.

కొఱత వెట్టు

 • చూ. కొఱత పెట్టు.

కొఱత వేయించు

 • ఉరి తీయించు.
 • శిక్షగా -
 • "కొఱఁత వేయింతుఁ గను దీనికొఱకు దాని." నిరంకు. 4. 37.

కొఱత వోవు

 • తక్కు వగు. శుక. 2. 166.

కొఱనవ్వు

 • చిఱునవ్వు.

కొఱనెల

 • క్రొన్నెల, బాలచంద్రుడు.
 • "కొఱనెల సుధారసంబునఁ, గఱవోవఁగ నొఱసి కడిగి..." కుమా. 3. 63.

కొఱప్రాణముతో తన్నుకొను

 • అవసానదశలో ఉండు.
 • "ఊర్వుల్, పఱవ మిడిగ్రుడ్ల వణఁకుచుఁ, గొఱప్రాణముతోడఁ దన్నుకొనునమ్మొదవున్." ఆము. 3. 23.

కొఱమాలు

 • పనికి మాలు.
 • "మనచేతఁ, గొఱమాలి చెవులు ముక్కును బోవ నాడు, జంత." వర. రా. అర. పు. 224. పం. 23.

కొఱముట్టు

 • పనిముట్టు.

కొఱలుకొను

 • ఒప్పు.

కొఱవి

 • కఠినుడు, కలహశీలుడు.
 • "వాడు ఒట్టి కొరివి. ఎక్కడికి పోయినా ఏదో తగాదా తెస్తాడు." వా.

కొఱవి చేత పట్టుకొని వచ్చు

 • మండుతూ వచ్చు.
 • "కొఱవి చేతఁ బట్టుకొని చంద్రుఁ డదె వచ్చె." కళా. 6. 269.

కొఱవితో తల గోకునట్లు

 • బాధోపశమనార్థ మై పోయి మరింత బాధ తెచ్చు కొన్నట్లు అనుట.