పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/570

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొఱ - కొఱ 546 కొఱ - కొఱ

కొఱకరాని కొయ్య

 • దుస్సాధ్యుడు.
 • "వాడు కొఱకరాని కొయ్య. వాడి దగ్గరికి ఎవరూ పోలేరు." వా.

కొఱక వచ్చు

 • కసురుకొను.
 • "వాడు మాట్లాడితే చాలు కొఱక వస్తాడు."
 • చూ. కఱవ వచ్చు.

కొఱకుల తెరువుల పట్టించు

 • అడవులపాలు చేయు, తఱిమి వేయు ; కొఱకు = బీడు.
 • పచ్చికబీళ్లు పట్టించు - దిక్కులు పట్టించె ననుట వంటిదే.
 • "పురములు గైకొని కొఱఁకుల, తెరువులఁ బట్టించె నన్ను దిక్పాలకులన్." ఉ. హరి. 1. 129.

కొఱకొఱ చూచు

 • కోపముతో చూచు.
 • "వా డెందుకో ఈ మధ్య నేనంటే కొఱకొఱ చూస్తున్నాడు." వా.

కొఱకొఱలాడు

 • రుసరుసలాడు. రసిక. 5. 163.

కొఱ గల

 • పనికి వచ్చునట్టి.
 • "తఱి చనుదేర నాతని కుక్షివలనఁ, గొఱ గల యొక మంచి కొడుకు జనించె." ద్వి. భాగ. 8. శ. ర.

కొఱగాడు

 • పనికి రాడు, సరిపడని వాడు.
 • "ఏలినవానిన్, గొఱగాఁ డని కైకొన కిం,దఱఁ దెచ్చితి వీర లీశుదాసులు గారే?" కుమా. 2. 25.
 • వాడుకలో: సరిపడని వా డనుటలో ఎక్కువగా ఉన్నది. రెండవది లేక పోలేదు.
 • "వానికి నన్ను చూస్తే కొఱగాదు." వా.
 • "వాడు దమ్మిడీకి కొఱగాడు." వా.

కొఱగాని

 • పనికి రాని, కూడని.
 • "పతి నే మేనియు నాడుట, సతికిం గొఱ గాదు." రుక్మాం. 4. 27.

కొఱగామి

 • చెడుగు.
 • "పార్థుఁడు తండ్రి బిడ్డలం, గలిపిన మేల కాక కొఱగామియుఁ గీడును నెద్ది పేర్కొనన్." జైమి. 1. 93.

కొఱడు కొట్ర

 • కఱ్ఱా కంపా. జం. బస. 3. 65.

కొఱడుపాఱు

 • కొయ్యబాఱు. బ్రౌన్.

కొఱడువడు

 • కొయ్యబాఱు. అప్ప. 2. 196.

కొఱత పడు

 • న్యూనత పడు, లోపించు.
 • "కొంత దివ్యులలోపలఁ గొఱఁత పడఁగఁ." నిరంకు. 4. 37.

కొఱత పల్కు

 • నీచముగా మాటలాడు, ఉదాసీనముగా మాటలాడు.