పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/569

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొయ్య - కొయ్య 545 కొర - కొర

కొయ్యకూర

 • తోటకూర.

కొయ్యతోటకూర

 • ఒక విధమైన కూర.

కొయ్యతనములు

 • 1. దుడుకుపనులు
 • "నీవు దర్పమునఁ జేయు కొయ్యతనములు వీక్షించి." కాశీ. 4. 94.
 • 2. శఠత్వం.
 • "కొయ్యతనమునఁ గోపించుఁ గొంత తడవు." వరాహ. 11. 76.
 • 3. పారుష్యం.
 • "సురశాఖ యయ్యుఁ, గొయ్యతనమున వర్తింపఁ గోరఁ డెచట." ఉద్ధ. 3. 333.

కొయ్యనగాడు

 • మూర్ఖుడు; దుష్టుడు.
 • "కొఱగాని జఱభులఁ గొయ్యనగాండ్ర, గొఱియల వార్తలు గూడునే త్రవ్వ." బస. 5. 91.

కొయ్య పొడ్వనా

 • ఎందుకు? కాల్చనా? అనే అర్థంలోనే ఉన్నమాట.
 • "...భక్తి విహీనులబ్రదుకు, గొయ్య బొడ్వన దానిఁ గొనిపోయి గాల్ప." పండి. పర్వ. ద్వితీ. 418. పు.

కొయ్యల గోపి

 • కోతివెధవ.
 • "వాడు ఒట్టి కొయ్యల గోపి, వాడి దగ్గరికి వెళ్లా వంటే నీపని అసలు కాదు." వా.

కొరకచ్చు

 • కొఱివి కట్టె. ఒక తిట్టు.
 • "అగ్గిరాములు కొరకచ్చు లక్కు పక్షులు." ప్రభా. నాట. 5.

కొరకరాని కొయ్య

 • 1. ఏమాత్రం ఎవరిమాటా వినని మనిషి.
 • "వాడా? కొరకరానికొయ్య. ఎవ డేం చెప్పినా వినడు." వా.
 • 2. అవగాహనకు అతీత మయినది.
 • "నైషధం కొఱకరాని కొయ్య. అర్థం కావడం కష్టం." వా.

కొర కొర మను

 • చెలరేగు.
 • "అందుల కసూయ గొరకొర మంచు మిగుల." సారం. 3. 127.

కొర కొర లాడు

 • కోపముతో చిరచిరలాడు.
 • "ఆ పిల్ల పొద్దున్నుంచీ యేమో కొర కొర లాడుతూ ఉంది. ఏ మంటే యేమో అని నేనూ నోరు మూసుకొని కూర్చున్నాను." వా.

కొరగాని

 • పనికి రాని; అల్పము లైన.
 • "పాప నీ రెన నీర్బలి ప్రాచిపురువు, లాది కొరగానిజంతువు లన్ని విడిచి." హంస. 4. 186.

కొరమాలు

 • పనికి మాలు.
 • "విరసపుఁ బాపముల వినికిచే దీనులెల్లా, గొరమాలె." తాళ్ల. సం. 6. 61.