పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/565

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొని - కొను 541 కొను - కొప్పె

కొని తెచ్చుకొను

 • బుద్ధిపూర్వకముగా చిక్కులను తెచ్చి పెట్టుకొను.
 • "అనవసరంగా వాణ్ణి మాట్లాడించి తగాదా కొనితెచ్చుకొన్న ట్లయింది." వా.

కొనియాడు

 • 1. పొగడు.
 • "హరుఁ జెడనాడి వీరిఁ గొనియాడెదు." కుమా. 2. 31.
 • 2. గౌరవించు.
 • "కుంతీమహాదేవి కోడండ్రలోపల, నగ్గలంబుగఁ గొనియాడఁ బరఁగి." భార. విరా. 2. 216.
 • 3. స్తుతించు.
 • "కొనియాడిన నాపై కోప మేల?" త్యాగయ్య.
 • 4. ప్రోచు.
 • "అతని పుత్రకులు దాని, నెంగిళులు వెట్టి కొనియాడ నెలమిఁ బెరిఁగి." భార. కర్ణ. 2. 54.
 • 5. పెద్దగా ఎంచుకొను.
 • "విధివశమున వచ్చిన కీ, డధములు గొనియాడి వ్రేఁగు లై విపులభవాం,బుధి మునుఁగుదురు." భార. ఆను. 1. 9.

కొనుకొను

 • వెలకు పుచ్చుకొను.
 • "బ్రదుకు గలిగె, నేని యర్థంబు లీరాని విచ్చి యైనఁ, బొందు గొనుకొందు నెట్లరవిందనయన." ఉద్భ. 2. 168.

కొనుగోలు

 • అమ్మకం.
 • "ఆ భూమి వాని కప్పుడే కొనుగోలయి పోయిం దట." వా.

కొనుబడి

 • విక్రయం.

కొనుమొదలు

 • సంచకరువు (?)
 • కొనుట కిచ్చిన సొమ్ము అని... బ్రౌన్: శ. ర.

కొన్న, అంగడిలోనే మాఱు బేరమా

 • కూడనిపని అనుట.
 • "నిన్నుం డేమానిసి యే, ని న్నేలిం జేయఁ బూనె నెలఁత బలారే, కొన్నం గడి లోపలనే, యన్నవలా మారుబేర మగునే చెలియా?" రాధి. 3.

కొప్పు పట్టి ఈడ్చు

 • ఆడవాళ్లను శిక్షించుటలో కొప్పు పట్టి లాగుట ఒకటి.
 • "నా యిగురుఁబోడి కొప్పు పట్టి తివం బోవ..." కళా. 3. 127.

కొప్పువల

 • తల వెండ్రుకల బంధించు ముత్యాలసరము. బ్రౌన్.

కొ ప్పెక్కించు

 • పై కెత్తు, గౌరవించు.
 • "లలిఁ గొప్పెక్కించితి మధు, పుల శుకులకు నడుగుపఱచి పుష్పాస్త్రా!" చంద్రా. 5. 91.
 • ఇక్కడ కొప్పు ఇంటికొప్పు.

కొప్పెత్తు

 • పరాజిత మై పాఱిపోవ నుంకించు.