పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/559

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొక్కొ - కొట్టి 535 కొట్టి - కొట్టి

 • "కొక్కొక్కో యనుచుఁ గోడి కూయఁ దొడంగెన్." వరాహ. 4. 164.

కొక్కొరొకో అను

 • కోడి కూయు. ధన్యనుకరణము.
 • "కొక్కొరొకో యని కుక్కుటంబులు కూసె." కాశీ. 3. 235.

కొక్కొరోకో యను

 • కోడి కూయు. ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కొక్కొరో, కోయనికూయఁ డే యతఁడు." నైష. 8. 79.

కొక్కోకో

 • కోడి కూయు. ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కొక్కొకో యని కుక్కుటచ్ఛట లెలుంగుల్ రెచ్చె నల్దిక్కులన్." బహు. 3. 94

కొట్టకొన

 • చిట్టచివర.
 • "ఆ చెట్టు కొట్టకొనాన ఒక పండు వేలాడుతూ ఉంది." వా.

కొట్టరువు

 • ధాన్య ముంచుకునే కొట్టు.
 • "కొట్టరువునఁ బళ్ళు గొలిపించు చుండ." బస. 6. 168 పు.

కొట్టికత్తె

 • పనికత్తె.
 • "గుత్తులయెడ చిగుళ్లు...కొట్టికత్తెలు పిడికిన..." కేయూర. 4. 50.

కొట్టికాడు

 • పనివాడు, నౌకరు.
 • "హరిణాజినోత్తరీయుఁడు, నిరాయుధుఁడు నగుచు నతని నెల వగునడవిన్, జొరఁ గొట్టికాండ్రు డెక్కెముఁ, బరికించి యెఱింగి కలయఁబడి కూఁత లిడన్." ఆము. 3. 26.
 • రూ. కొటికాడు.

కొట్టి కోలాహలంగా

 • ఎక్కితొక్కి; పూర్తిగా, బాగా.
 • ఎట్లైనా చాలును అనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "శేరు బియ్యం అయితే మన అందరికీ కొట్టి కోలాహలంగా సరిపోతుంది." వా.
 • "మూడుసేర్ల బియ్యం వేస్తే వారందరికీ కొట్టి కోలాహలంగా సరిపోతుంది." వా.

కొట్టి కోలాహలము చేయు

 • పాడు చేయు.
 • "కొట్టి కోలాహలము చేసి కూలఁ గ్రుమ్మి, చెండి చెకపికలాడమా యుండె నేని." సారం. 1. 74.

కొట్టినపిండి

 • బాగా తెలియును.
 • "కోమలి నాకు నెట్టి యెడఁ గొట్టినపిండి సమస్తలోకముల్..." కళా. 6. 37.
 • వాడుకలో కూడా ఉంది:
 • "వాడికి వ్యాకరణశాస్త్రం కొట్టిన పిండి." వా.

కొట్టివేయు

 • 1. దొంగిలించు.
 • "వాడు నా పుస్తకం కొట్టివేసినాడు." వా.