పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/549

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

కొంచె___కొంచె 525 కొంచె___కొంటె

 • "వా డేం తక్కువవాడా? దేశం తిరిగిన వాడు." వా.
 • చూ. కొంచెకత్తె.

కొంచెపడు

 • 1. కిందపడు, న్యూనపడు.
 • "ఒరు నొద్ద కేగి హైన్యము, పరికింపంగ వేడి కొంచెపడియెడుకన్నన్, మరణం బుత్కృష్టము..." శివధ. 5. 94.
 • 2. అసంపూర్ణ మగు.
 • "తరుణి నీచేత మదనతంత్రంబు లెఱుగ, గోరి యున్నాడునాయాస కొంచెపడక, యుండ సురతసుఖాంబుధి నోల లార్చి, యింపు సొంపార నన్ను మన్నింప వలయు." వి.పు. 2. 217.
 • 3. తక్కు వగు.
 • "తండ్రీ నీ ప్రాసాదంబున నన్నియు సమకూరెడుం గాక కొంచెపడి యెడునే." భోజ. 6. 191.

కొంచెపఱుచు

 • న్యూనపఱచు.
 • "వాసి గను మమ్మ కులశీలవర్తనములు, కొంచెపఱుపక..." వరాహ. 2. 124.

కొంచెపు కవులు

 • కుకవులు. అల్పు లనుట.
 • "వంచకు లగు కొంచెపుంగవుల రవళి యదలించి." పాండు. 1. 16.

కొంచెపునరుడు

 • అల్పుడు. సుమతి. 40.

కొంచెపువాడు

 • అల్పుడు.
 • "పరిమార్తు గొంచెపువా రై యున్నెడన..." భార. ఉద్యో. 1. 14.

కొంచె మగు

 • తక్కు వగు.
 • "ది,క్సీమాగోళము నంతకంతకును గొంచెం బయ్యె లేజీకటిన్." జైమి. 5. 155.

కొంచెమా

 • సామాన్యమా.
 • "అమ్మానినితో పొందు కొంచెమా." శుక. 4. 16.

కొంచెమా నంచెమా?

 • అదేం తక్కువా? జం.
 • "పోతే పోయిందనుకోడాని కదేం కొంచెమా నంచెమా? పదివేల రూపాయలే!" వా.
 • రూ. కొంచెం నంచెమా?

కొంచెము గొప్ప

 • ఏ కొంచెమో.
 • "కొంచెము గొప్ప సంతసము గొల్పిన." పాణి. 1. 15.
 • చూ. కొంచెమో గొప్పో.

కొంచెమో గొప్పో

 • ఏ కొంచెమో.
 • "కొంచెమో గొప్పో ఒకరికి సాయపడితే వారూ మనకు సాయం చేస్తారు." వా.
 • చూ. కొంచెము గొప్ప.

కొంటెకోణంగి

 • కొంటెవాడు.
 • "వాడు ఒట్టి కొంటెకోణంగి." వా.
 • చూ. కొంటెకోణాలు.

కొంటెకోణాలు

 • చూ. కొంటెకోణంగి.

కొంటెపాడి కట్ట

 • ధూర్తుడు, దుష్టుడు. బ్రౌన్.