పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/548

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కొంగో____కొంచు 524 కొంచె____కొంచె

కొంగోడు వడు

 • ఒఱిగిపోవు, ఒడ్డిగిల్లు.
 • "కులపర్వతములు కొంగోడు వడియె." మైరా. 2. 33.

కొంగోడు వోవు

 • ఒక మచంకోడు వదలిన దగు; ఒఱిగి పోవు.
 • "కుక్కి వడిన మిగుల గొంగోడు వోయిన...నుల్కమంచ మొప్పదండ్రు." వి. పు. 3. 215.

కొంచపడు

 • అల్పత చెందు; న్యూనపడు.
 • "కొంచపడితి నొక కొన్నాళ్లు, ఇంచు కంచు కిపు డెఱిగితినే." తాళ్ల. సం. 11. 2. భా. 17.
 • చూ. కొంచెపడు.

కొంచపఱుచు

 • కించపఱచు.
 • "తను గొంచ పఱతురె తరుణుల లోన." వర. రా. కిష్కి. పు. 357. పం. 17.
 • చూ. కొంచెపఱచు.

కొంచపాఱు

 • సంశయించు. బ్రౌన్.

కొంచియము చేయు

 • కించపఱచు, న్యూనతపఱచు; తక్కువ పఱచు.
 • "శ్యామోదయము కొంచియము చేయ నేతెంచి, శ్యామోదయము హెచ్చగ దనర్చె." చంద్రి. 4. 45.

కొంచుబోవు

 • తీసికొని పోవు.
 • "కూర్మినందన నింటికి గొంచు బోయె." హర. 3. 83.
 • వైదికులలో - ముఖ్యంగా పెద్దవారిలో ఈ రూపం నేటికీ అలవాటులో ఉంది.
 • అయితే ఈ 'చు' 'చ' గా మారడం కద్దు.
 • "వారసీ, మంతిని కీయనో వెలకు మార్చనొ యేటికి గొంచు బోయె ద,త్యంతరయాన..." హంస. 5. 233.
 • "ఈ ఆర్ఘ్యపాత్ర కొంచబోరా." వా.

కొంచెకత్తె

 • సామాన్యురాలు.
 • "ఉవిద నీ వెంత కొంచెకత్తెవె జయం తు, గాపు జేసినగరితవు కావె నీవు." కువల. 4. 173.
 • ఇదే అర్థంలో నేడు 'నీ వేం తక్కువ దానివా? - 'నీ వేం సామాన్యురాలివా' అంటారు. శ. ర. చెప్పిన 'సామాన్యురాలు' సరికాదని వావిళ్ళ ని. అమాయకురా లనుట సరికాదు.

కొంచెకాడు

 • సామాన్యుడు.
 • "కొంచెకాడవె, యన్నన్న నఖాగ్ర నిర్జితారివి గాదే." శుక. 3. 285.
 • వాడుకలో రూపం:
 • "నీ వేం సామాన్యుడవా? దేశాలుజయించినవాడివి." వా.