పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/546

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కొంగు____కొంగు 522 కొంగు____కొంగు

 • "గుబ్బకవమీది పయ్యెదకొంగు పఱచి, నేల బవళించు మగువ కన్నీరు దొరగ." శుక. 3. 483.

కొంగు పఱచు

 • 1. వ్యభిచరించు.'
 • దొంగచాటుగా వ్యభిచరించు వారు సామాన్యంగా ఎక్కడో ఒకచోట మంచాలూ, పరుపులూ లేకుండా కొంగునే పరుచుకొని పడుకొంటా రనుటపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వార లెల్లను బంగారువంటి నిన్ను, బాసి పలుగాకులకు గొంగుపఱచు చెలుల, నంటి..." శుక. 2. 120.
 • చూ. కాలెత్తు.
 • 2. కొంగు పట్టు.
 • ఏ దైనా భిక్షకు పాత్రకు బదులు కొంగు పట్టుట కూడా అలవాటు. అందుపై వచ్చిన అర్థం.
 • "కొంగు పఱచిరి నృపతు లాకూటి కొఱకు." రామలి. 23.
 • ఈ అర్థంలో ఈమాట వాడుకలో లేదు. వాడుకలో దీని రూపం కొంగు పట్టు.
 • చూ. కొంగు పట్టు.

కొంగుపసిడి

 • అందుబాటులో ఉన్న అమూల్య వస్తువు; సులభ లభ్యము.
 • "కోప మొకింత లేదు బుధకోటికి గొంగుబసిండి." విజ. 1. 88.
 • చూ. కొంగుబంగారము.

కొంగుపైడి

 • అందుబాటు లోనిది, కొంగు బంగారము.
 • "కోరి నుతించినవారి కొంగుపైడి." తాళ్ల. సం. 6. 173.
 • "కొలిచినవారల కొంగుపై డితడు." తాళ్ల. సం. 9. 130.

కొంగుపైడి యగు

 • అందుబాటులోని దగు.
 • "కోరినవరాలే కొంగుపైడి గాదా." తాళ్ల. సం. 7. 233.

కొంగుబంగార మగు

 • సులభలభ్య మగు.
 • అందుబాటులో నుండి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఉపయోగించు కొన వీలయిన ధనము వంటి దగు.
 • కొంగునందు కట్టుకొన్న బంగారము అంతే కదా.
 • "రామానుజయ్య దాన, ప్రామాణిక ముద్ర కొంగుబంగార మగున్." పాండు. 1. 65.
 • చూ. కొంగుపసిడి; కొంగుపైడి.

కొంగుబత్తెము

 • కూలి గింజలు.
 • సామాన్యంగా కూలి గింజలను కూలీలు కొంగులో