పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/542

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కైజా___కైదు 518 కైప___కైవ

కై జా చేయు

 • గుఱ్ఱం కళ్ళెం బిగించు.
 • "విభుండు హయము డిగి హుసా, రై కైజా చేసి మహా, నోకహతలమున నిలిచి." చంద్రా. 2. 111.

కై జీతగాడు

 • జీతాని కున్న సైనికుడు. భార. ఆశ్ర. 1. 73.

కై జీతములవారు

 • కై జీతగాండ్రు. కువ. 2. 143.
 • చూ. కై జీతగాడు.

కై తప్పుగా పడు

 • చేయి జాఱి పడిపోవు; తప్పి పోవు.
 • "కంగు కంగున నేల గైతప్పుగా బడు, వేటమ్ము లేఱక దాటి దాటి." మను. 4. 103.
 • "దేవ నిన్న కై తప్పున జేరె నీ హయము." జైమి. 5. 168.

కై దండ యొసగు

 • చేయూత నిచ్చు.
 • "ఱవిక కట్టడపు దోరపు నిగ్గుజంటీలు, తనుల తాద్యుతికి గైదండ యొసగ." శుక. 1. 289.
 • "ఆదరమున శతమన్యుడు, కైదండ యొసంగ." పారి. 3. 23.

కై దువు పెట్టినవాడు

 • ఆయుధమును వదలినవాడు.
 • "జోడు వుచ్చినవానిని గైదువు బెట్టిన వానిని." భార. భీష్మ. 3. 303.

కై పదము

 • సమస్య.
 • "కైపద మిచ్చువారలును గ్రక్కున బద్యము చెప్పువారలున్." భోజ. 2. 50.

కై పెక్కు

 • పొగ రెక్కు; మత్తెక్కి తూలు.

కైపు మిగులు

 • కై పెక్కు.

కై మోడుపు

 • నమస్కారము.

కై లా గిచ్చు

 • చేయూత నిచ్చు.
 • "తన పాణిపల్లవము కైలా గిచ్చి." విప్ర. 4. 86.
 • "పరి, జనములు కైలా గొసంగ స్నానోన్ముఖు డై." విజయ. 1. 55.

కై లా గొసగు

 • చేయూత నిచ్చు.
 • "చిగురాకు వంటి కెంగేలు, గారము మీఱంగ గైలా గొసంగి." వర. రా. అయో. పు. 286. పంక్తి. 15.

కై వశముగా నుంచు

 • అధీనములో నుంచు.
 • "రఘుపతి తనచేతి విల్లు, వరుణుని యందు గైవశముగా నుంచి." వర. రా. బా. పు. 237. పంక్తి. 10.

కై వస మగు

 • లోబడు, వశ మగు.
 • "దానవైఖరిన్, హేమనగేంద్ర మొ