పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/539

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కెల్లు____కేకి 515 కేడీ____కేల

 • "రసికు డగు కెలవాడి, అప్ప డగు కెలవాడి." తాళ్ల. సం. 12. 14.

కెల్లు రేగు

 • విజృంభించు.
 • "కెల్లు రేగె దేహ మందే కిమ్ముల చుట్టిరి." తాళ్ల. సం. 7. 256.

కేకట కెమ్మట లాడు

 • పరిహాసము లాడు.
 • కేకే యని అఱచుచు పరియాచకము లాడు అని వావిళ్ళ ని.
 • " గిరిజేశు గ్రేకట గెమ్మట లాడి, యును సరసము సేసియును గేలి సేసియును." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 111.

కేకలు వేయు

 • కోపించు.
 • "చేకొని యొనరుతు మనుచున్, గేకలు వేసెడిని సమర కేళీరతి యై." దేవీ. 12. 138.

కేకసలాడు

 • నవ్వుతూ చప్పట్లు కొట్టు
 • చూ. కేకిసలు కొట్టు.

కేకిసలు కొట్టు

 • కేరింతలు కొట్టు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "నాట గెలిచి పోనీక పట్టుచు గేకిసలు గొట్టుచు నొకరొకరి జీరుచు..." కళా. 6. 225.
 • "చే,కొని హరి జూచె గేకిసలు గొట్టుచు బోటులు దాని నవ్వగన్." పారి. 3. 16.
 • చూ. కేకసలాడు.

కేడీలాడు

 • చాడీలు చెప్పు. రమా. 13.

కేరడము లాడు

 • వక్రోక్తులాడు; హాస్యమాడు.
 • "కేరడము లాడుసతి మధ్య ధీర." నరస. 2. 29.
 • "కేరడము లాడుచుండిరేని, గవియు పాండవబాణాగ్ని గాదు సువ్వె,తమ్ము తమ లోభ మనుచిచ్చు దరికొనంగ, దెగినవా రయి పోదు రింతియ తలంప." భార. ఉద్యో. 1. 353.

కేరియలు వాఱు

 • కెక్కర్లు కొట్టు.
 • "జీఱిక కల్లు ద్రావి మదసింధుర గామిను లన్ని కేఱియల్, వారుచు గౌడు గీతములు వాడుచు." కుమా. 6. 45.

కేల కపోలము లూదు

 • చెక్కిట చేయి చేర్చు. చింతా సూచక మైన అంగ విక్రియ.
 • "ఎన్నిభవంబులన్ గలుగు నిక్షుశరాసనసాయకవ్యధా, ఖిన్నత వాడివత్తలయి కేల గపోలము లూది." మను. 2. 57.

కేల నోరు మూసికొను

 • ఏ దైనా అలా చేయతగదు సుమా అని చెప్పునపుడు ఆడవాళ్ళు నోరు మూసుకొనుటపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "అనుచు నొయ్య బలుకుచును జూపె బ్రియు నొక్క, ముగుద కేల నోరు మూసికొనుచు." కళా. 7. 146.