పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/531

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కూడు____కూత 507 కూతు____కూన

కూ డుగ్గబట్టు

 • అన్నము తినక ఉపవాసము లుండు.
 • "లేకున్న విడుతు బ్రాణము, నీ కై కూ డుగ్గ బట్టి నీలగ్రీవా!" కా. మా. 3. 101.

కూడు చీర యిచ్చు

 • తిండీ బట్టా పెట్టి పోషించు.
 • "....కూడుం జీర నిడి సాకతంబు సేసిన జాలున్." భార. విరా. 1. 219.
 • చూ. కూడు సీరకు.

కూడునీరు

 • కూటినీళ్లు, గంజి. శుక. 3. 103,

కూడును బాడి

 • 'పాడి పంట' వంటిపదం. జం. క్రీడా. పు. 83.

కూడు సీరకు

 • పోషణకు, తిండికీ బట్టలూ అనుట.
 • "వినుము గుణవంతు డొకరుడు, ధనవంతుం డైన యొక్క ధరణీనాథుం, దనకూడు సీరకై కాం, చన మడిగి." భార. శాం. 3. 165.

కూతవేటు దూరము

 • కొంచెము దగ్గఱలో.
 • కూత వేస్తే వినబడునంత దూరము.
 • దూరాన్ని కొలవడానికి యిలాంటి వేవో పూర్వం కొన్ని ఉండేవి. ధను: ప్రమాణము, రాతివేటు దూరము, పగ్గంపట్టు మొదలయినవి యిలాంటివే.
 • "విను మిచ్చటికి గూతవేటు దూరంబున, గల దొక్క హ్రదము నిర్మలము జలము." హరిశ్చం. 3. 65.
 • చూ. కూక పట్టు.

కూతుం గతులు సను

 • కూతు నడుగుటకై వెళ్లు, పెత్తనము పోవు.
 • "హిమవంతంబునకు గూతుంగతులు సనినమునిగణంబు." కుమా. 8. 2.
 • (కూతంగతులు అన్న పాఠం సరి కాదు.)

కూనగుంత

 • ఏతము బావిదగ్గర మాను నిలుచుటకు పాతిన కంబానికి వెనుక ఉన్న గుంత.
 • "మ్రాను మీటుగ నెగయ గోమాయు వప్పు, డేకతాళప్రమాణ మ ట్లెగసి కూన, గుంతలో బడి గ్రుడ్లు వెల్కుఱుక నాల్క, నడుము కఱచుక నఱచుచు బెడిసి మడిసె." హంస. 1. 193.

కూనరాగము

 • చిన్న రాగము, కూని రాగము.
 • "వాడు కూనరాగాలు తీస్తున్నాడు." వా.

కూనరోగము

 • కంటి రోగము.
 • కళ్ళలో కూనలు - దుర్మాంసం - పెరిగినప్పు డంటారు.