పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/524

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కుల____కుల 500 కుల____కుసం

 • "పేలు కులకులలాడుతున్నవి." వావిళ్ళ ని.

కులతప్పు

 • కులాచారవిరుద్ధ మైనపని. అందుకై విధించిన శిక్ష.
 • "వాళ్లింటికి కులతప్పు వేశారు. అందుకని కులస్థు లెవ్వరూ వెళ్లడం లేదు." వా.

కులపతి

 • ఆశ్రమవాసి యై శిష్యులకు తానే తిండి పెట్టి చదువు నేర్పే ఋషి. ఆ శిష్యులు పదివేలమంది ఉండవలెను.

కులపర్వతం

 • ఏడు ప్రధానపర్వతా లున్నవని పురాణాలు. అవే కులపర్వతాలు.

కులముకట్టు

 • కులాచారనిబంధనలు.
 • "ఎఱికలవాళ్లకు కులంకట్టు చాలా ముఖ్యం." వా.

కులము లేని

 • కులము గోల్పోయిన; చెడిన.
 • "వా డంత మంచికులంలో పుట్టి ఆకులం లేనిదాన్ని పెళ్లి చేసుకొని పాడయి పోయాడు." వా.

కులవిద్య

 • అనూచానంగా వస్తున్న కులవృత్తి.
 • "కులవిద్యకు దీటు లేదు గువ్వల చెన్నా!" గువ్వలచెన్న. 10.

కులస్థులు

 • ఒక కులానికి చెందినవారు.
 • "నలుగురు కులస్థులు ఉన్న ఊళ్లో ఉంటే శుభ మైనా అశుభ మైనా బాధ ఉండదు." వా.

కులిరుగొను

 • చల్ల వడు.
 • కన్నడం : కుళిర్.
 • "కొలవేళులు నెల దూడులు, దలిరులు నీహారవారి దడిపి నయమునన్, గులిరుగొన మేన నొత్తిరి, లలనలు పార్వతికి శీతలక్రియ లలరన్." కుమా. 5. 149.

కులుకుప్రాయము

 • యౌవనము.
 • "కులుకు బ్రాయంపు నూనూగు గొదమయెండ." కాశీ. 1. 123.
 • "అమ్మకు కులుకుప్రాయము, అయ్యకు వణుకుప్రాయము." సా.

కులుకులాడి

 • వగలాడి.
 • "వలపు గులికెడు సింగార మొలుక ముద్దు, జిలుకకడ నిల్చె గోమటి కులుకులాడి." శుక. 1. 237.
 • రూ. కుల్కులాడి.

కువలువడు

 • కుప్ప కూలు.
 • "వా, సవి వాని రథంబు రథ్య సారథుల మహిన్, గువలువడ నేసె." భార. ఆది. 6. 83.

కుసంది

 • ఇఱుకు. కాశీయా. పు. 25.