పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/523

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కుఱు____కుఱు 499 కుఱు____కుల

 • "వింతే యీబుడు తెంత న న్గుఱుచ గావింపం దను న్మెత్తురే?" ఆము. 7. 45.

కుఱుచ చేయు

 • అవమానించు; కించపఱచు.
 • "నను గుఱుచగ జేసె నరనాథు డనిన." రంగ. రా. ఉత్త. 132 పు.

కుఱుచ పఱుచు

 • చిన్న బఱచు, తక్కువ చేయు.
 • "బుధోక్తి గుఱుచపఱిచెదే." కాళిం. 6. 93.
 • చూ. కొంచెపఱచు.

కుఱుచలు ద్రొక్కు

 • చలించు, ఆడు.
 • "హారముల్, గుఱుచలు ద్రొక్క ముంగురులు క్రొంజెమటన్ బద నెక్క వేలుపుం, దెఱవ యొకర్తు..." వసు. 5. 75.

కుఱుచ సేయు

 • కించపఱచు.
 • "నీవును నా పలుకులు కుఱుచ సేయక...." భార. విరా. 4. 29.
 • చూ. కుఱుచ కావించు.

కుఱుబోడతల

 • అక్కడక్కడ వెంట్రుక లుండి మిగతభాగం నున్నగా ఉన్న బట్టతల.
 • "పై, బుతపుత మంచు నున్న కుఱు బోడతలన్ ధరియింప నోడియున్." పాండు. 2. 64.
 • చూ. కుఱుమాసిన గడ్డం. కుఱుమాపు చేల.

కుఱుమట్టము

 • కుదిమట్టము.
 • "కుఱుమట్టం బైనతోకం గొని...." వరాహ. 12. 32.
 • కుదిమట్ట మనే నేటి వాడుకలో రూపం.
 • చూ. కుదిమట్టము.

కుఱుమాపు

 • కొంచెముగా మాసినది.
 • కుఱుమాపు చేల, కుఱుమాపు గడ్డము ఇత్యాదులు దీనిమీది ఏర్పడినవే.
 • "మాసిన దీర్ఘ వేణి కుఱుమాపిన చేల చెఱం గలంక్రియా, వాసము గాని మేను వసివాడిన ముద్దు మొగంబు గాంచి." శుక. 1. 214.
 • "కుఱుమాపు దడిమంపు గోకలో దొలకెడు, కంపమాననితంబ కాంతి సొంపు." కళా. 4. 108.
 • చూ. కుఱుమాపుడు.
 • కుట్ట్రు - తమి.
 • కుఱుచ - తెలుగు.

కుఱుమాపుడు

 • కొద్దిగా మాసినది.
 • "కుఱుమాపుడు పుట్టం బలవడ గట్టి." భార. విరా. 1. 291. నైష. 7. 141.
 • చూ. కుఱుమాపు.

కుల కుల కూయు

 • గోడు గోడున నేడ్చు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కుల కుల కూసిరి కుతిలపడిరి." హర. 3. 10.

కులకులలాడు

 • పురుగులు వగైరా నిండుగా ఉండు.