పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/521

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కుమ్ము____కుమ్ము 497 కుమ్ము____కుయి

 • కూర అనే అర్థంలో 'కూరాకు' అనడం రాయలసీమలో నేటికీ కొన్నివర్గాలలో విశేషంగా వినవస్తుంది.
 • "పులుల జట్టలు చీరి దుప్పులను లేళ్ల, నేకలమ్ముల గ్రుమ్మి కూరాకు సేసి, యమర జమరుల బట్టి పాలార్తు మిపుడు, సామి! చూడుము నీ బంట్ల సత్తు వనుచు." సారం. 1. 90.

కుమ్ము గాచు

 • పిడకల మంటలో చలి కాచుకొను.
 • "అత్తయును గోడలును గుమ్ములాడు గుమ్ము, గాచు చోటికి మకర సంక్రాంతివేళ." శివరా. 4. 27.

కుమ్ము నెత్తిమీదికి తెచ్చుకొను

 • అనవసరంగా కొట్లాట తెచ్చుకొను.
 • "అనవసరంగా దానిలో సాక్ష్యం వేసి ఆ కుమ్మును నెత్తిమీదికి తెచ్చుకొన్నాను." వా.

కుమ్ములాడు

 • కలహించు, వాదించు.
 • ఎద్దులు క్రుమ్ములాడుటపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • సంఘర్షణపడు అని తాత్పర్యం.
 • "....క్రమ్మఱం, గ్రమ్మలు మూయు మన్మథవికారము ధైర్యము గ్రుమ్ము లాడగన్." కళా. 2. 22.

కుమ్ముసుద్ది.

 • గుట్టు. బ్రౌన్.

కుమ్ముసుద్దులకు దిగు

 • వారిమీదా వీరిమీదా ఏదో కబుర్లు చెప్పుకొను.
 • "తునితగవుకు వారితోడను మఱేమి, కుమ్ముసుద్దుల దిగక యీకొమ్ము పొమ్ము." నందక. 71. పు.

కుమ్మెలు వోవు

 • గంట్లుపడు, నలుగు.
 • "కుమ్మెలువోవ నొక్కి చెలి క్రోలిన తేనియ కావిమోవితో." తారా. 4. 169.
 • "బిగువు కౌగిళ్ళచే బ్రియు బాహు పురు లొత్తి, కుమ్మెలు వోయినకుచ తటములు." ప్రభా. 5. 62.

కుయిపోవు

 • ఆర్తరక్షణకై పోవు.
 • కుయ్యి ఇడగా పోవు అనుట.
 • "పసులకై కుయి వోయి." రుక్మాం. 2. 101.
 • "కురు నాథుండు...ఉత్తరంబునం బసులం బట్టిన నతండు బృహన్నల సారథింగా గైకొని యొక్కరుండ కుయివోవుట విని..." భార. విరా. 5. 233.
 • రూ. కుయివోవు.

కుయి రేగు

 • అఱచు, గుంపు కూడు.
 • "నెలకొన సురియలు గొని చని, పొలియునొ? యూర గుయి రేగి పొడుచునొ? చెపుమా!" ఆము. 3. 43.

కుయివెట్టు

 • మొఱపెట్టు.
 • "కుయి వెట్టన్ వెళ్లు శూన్యోరుకూప వితానం బన." ఆము. 2. 48.
 • చూ. కుయ్యిడు.