పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/519

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కుప్ప____కుప్ప 495 కుప్ప____కుప్ప

 • "తలచు బ్రహ్మస్వదేవస్వములకు నెగ్గు, కుప్ప జిచ్చిడి పేలాలు కొఱుక దివురు, గ్రహణకాలంబునందు మున్గడు జలముల, సెబ్ర చెంచడ మా బ్రాహ్మణ బ్రువుండు." పాండు. 4. 196.
 • చూ. గడ్డం కాలుతూంటే చుట్ట ముట్టించు కొన్నట్టు.

కుప్పతెప్పలుగా

 • సమృద్ధిగా, ధారాళంగా.
 • "కప్పురపు గంది వనిలోన గలయ మెలగు, గప్పురపు టింటి బోదెల నుప్పతిల్లి, కుప్పతెప్పలుగా రాలు కప్పురంబు." మృ. వి. 2. 15.
 • "ఆ ఊళ్లో వంకాయలు కుప్ప తెప్పలుగా దొరుకుతాయి." వా.
 • చూ. కుప్పలు తెప్పలుగా.
 • రూ. కుప్పతిప్పలుగా.

కుప్పనగూర

 • చూ. కుప్పగూరగా.

కుప్పన గూరు

 • కుప్పగా కూలు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కయిసేయు తెఱం గయథాతథంబుగా, గుప్పన గూరి యొండొరుల గూడక." పారి. 3. 11.

కుప్పనూర్పులు

 • మహసూలు, పంట రాల్చుకునే కాలం.
 • "కుప్పనూర్పిళ్ల కాలంలో కూలీలకు మహా గిరాకీ." వా.

కుప్పలు గట్టు

 • కుప్పలు పడు.
 • "కుండల చారు మస్తములు కుప్పలు గట్టె పురంబువీథులన్." కేయూర. 2. 116.

కుప్పలుగా గురియు

 • ఎక్కువగా కురియు.
 • "హృదయము జిల్లని కుప్పలుగా గురిసీ జెమ్మటా." తాళ్ల. సం. 4. 179.

కుప్పలు గొను

 • కుప్పలు పడు.
 • "కుప్పలు గొన జల్లు పుప్పొడి యెరువుగా, బొరిబొరి విరహాగ్ని బొగుల జొచ్చె." ద్వాద. 5. 130.
 • "కుప్పలు గొను విక్రమార్కు గుణములకొఱకై." సంహా. 1. 31.

కుప్పలు తెప్పలుగా

 • చూ. కుప్ప తెప్పలుగా.

కుప్పలు పడు

 • గుంపులుగా చేరు; కుప్పలుగా పడు.
 • "ఏమిటికి నిక నిచటన్, గుప్పలు వడి నిలువగ." వరాహ. 10. 34.

కుప్పలో మాణిక్యము

 • చెడు పరిసరాల్లో ఉన్న మంచి వస్తువునో, మనిషినో గూర్చి చెప్పేటప్పుడు అనే మాట.
 • "ఆ పాడుకొంపలో అంతా రాక్షసులే. కుప్పలో మాణిక్యంలో ఆ పిల్ల ఒకటీ పుట్టింది." వా.

కుప్పవడు

 • కూలబడు; రాసులు పడు.
 • "కాళ్ళు కుప్పవడగ గదల జాలక." దశా. 4. 45.
 • "ధర బ్రేగులు గుప్పవడగ." చంద్రా. 2. 94.