పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/517

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కుది____కుదు 493 కుదు____కుదు

కుదియబడు

 • వెనుకంజ వేయు; కృశించు.
 • "చిందముల కోలాహలములకు గుదియ బడక." భార. విరా. 4. 62.
 • "దేహంబు.....కుదియబడగ." దశా. 2. 139.

కుదిలపడు

 • చూ. కుతిలపడు.

కుదిలపఱుచు

 • బాధ పెట్టు, నొప్పించు.
 • "కూలికై న న్నిట్లు కుదిలపఱుచు చున్నారు." పరమ. 5. 48.

కుదుకనగోలు గైకొను

 • చెల్లు వేసికొను.
 • "ఇక నైన,కుదుకనగోలు గైకొనక నా ధనము, వదులుము." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 1285.
 • వంచించు అని వావిళ్ళ. ని.

కుదుటపడు

 • ఊరట చెందు; ఒక స్థిమితమునకు వచ్చు.
 • "ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా వాళ్ల కుటుంబం ఈనాటికి కొంత కుదుటపడింది." వా.

కుదురుకొను

 • 1. నెలకొను కవిక. 2. 61.
 • 2. స్థిరపడు.
 • "శివుడు చటులవిషాగ్నిం, గుదురుకొన గంఠబిలమున, బదిలంబుగ నిలిపె." భాగ. 8. 245.
 • "ఆ ఊళ్లో వా డింకా కుదురుకో లేదు." వా.

కుదురుకొల్పు

 • నెలకొల్పు.
 • "....గుబ్బ చన్నుల మీద గుదురు కొల్పి." క్రీడా. పు. 45.
 • స్థిరముగా నిలుపు.
 • "కురుకులంబున సత్కీర్తి గుదురు కొల్పు." జైమి. 1. 61.
 • ఇది 'పాదుకొలుపు' వంటిది.
 • కుదురు = పాదు.

కుదురుగా కూర్చుండు

 • స్థిరముగా కూర్చొను.
 • "నిశ్చలతం,గడు గుదు రై కూర్చుండుట, పుడమిన్ వీరాసనాఖ్య బొలుచు మహాత్మా!" కళా. 5. 162.

కుదురు చేయు

 • పాది చేయు, ఆలవాలమును ఒనర్చు.
 • "తాన కుదురు చేసి, వలయుబీజము లెల్ల మొలవ బెట్టి..." కుమా. 7. 19.

కుదురుపట్టు

 • పంటికుదుళ్లు.
 • "కుదురుప ట్టెడలి లివలివం గదలురదన పంక్తులును." కవిక. 5. 110.

కుదురుపడు

 • నెలకొను; స్థిరపడు; నిలుచు.
 • "మత్పాదభక్తి యాత్మను జనించిన మాత్ర జ్ఞానంబు గుదురుపడును." దశా. 1. 222.

కుదురు పఱుచు

 • కుదురుపడునట్లు చేయు.
 • "కీలుగొప్పున బైడి గేదంగిఱేకులు, గొనలు గానంగ రా గుదురుపఱచి." శృం. నైష. 8. 112.