పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అక్ష_________అక్షి 24 అక్షి_________అఖ

అక్షరాలా

 • పూర్తిగా.
 • పత్రాలు వాటిల్లో రూపాయలను అంకెలతో వేసి అక్షరాలా యిన్ని రూపాయలు అని యిక దిద్దుటకు వీలు లేకుండా వ్రాశేవారు. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వాడు చెప్పిం దంతా అక్షరాలా నిజం." వా.

అక్షరాలు

 • 1. చదువు, వ్రాత.
 • "వాడి కేవో నాలుగు అక్షరాలు వచ్చు."
 • "వాడి అక్షరాలు ముత్యాల కోవలా ఉంటాయి. నీ అక్షరాలేమో కోడి గీతలు." వా.
 • 2. లిపి.
 • తెలుగక్షరాలు, అరవ అక్షరాలు. వా.

అక్షరాలు కూడుకుంటూ

 • తడబడుతూ.
 • "వా డేదో అక్షరాలు కూడుకుంటూ చదవగలడు. అదీ పాండిత్య మేనా?" వా.

అక్షింతలు పడు

 • దూషణకు పాత్ర మగు.
 • "నిన్ను చేరదీస్తే నానెత్తిన నాలుగు అక్షింతలు పడడం తప్పితే జరగ బోయే దేముంది?" వ.

అక్షింతగింజలు పడు

 • పెండ్లి అగు.
 • "ఏదో ఆ పిల్ల నెత్తిన నాలుగు అక్షింత గింజలు పడితే నా బాధ్యత తీరిపోతుంది." వా.

అక్షింతలు వేయు

 • తిట్లు తిట్టు.
 • "వాడు వచ్చి నాలుగు అక్షింతలు వేసి పోయాడు." వా.

అక్షిగతు డగు

 • కంటబడు, ఒక కంట కనిపెట్ట దగు, అనగా విద్వేషి అగు.

అఖండదీపం

 • దేవాలయంలో ఏ క్షణం లోనూ ఆరిపోకుండా పెట్టే దీపం.
 • "వైరిమదాంధ కారమున కఖండ దీపముగ జేసి." నిర్వ. ఉత్త. 1. 3.
 • "మా ఊళ్లో శివాలయంలో అఖండ దీపాలు ఎప్పుడూ వెలుగుతూంటాయి." వా.

అఖండదీపారాధన

 • దేవాలయంలో అఖండదీపాలు పెట్టుట.
 • "అఖండ దీపారాధనకుగా రెండు ఆవులను ఆలయానికి దానం చేశారు." వా.
 • చూ. అఖండదీపం.

అఖండ మైన

 • అతిసునిశిత మైన.
 • "వాడు అఖండ ప్రజ్ఞ కలవాడు. వాడు అఖండప్రతిభాశాలి. వానివి అఖండమైన తెలివి తేటలు." వా.

అఖండుడు

 • కూలంకషప్రజ్ఞ కలవాడు.
 • "వాడు వ్యాకరణ శాస్త్రంలో అఖండుడు. వాణ్ణి తప్పు పట్టాలంటే పతంజలే దిగి రావాలి." వా.