పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/497

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కికు____కిక్కు 471 కిక్కు____కిట

 • సూచి, కెరలు వొడిచి సురల గికురు వెట్టి, పుచ్చుకొనిరి...." భాగ. 8. 295.
 • 2. త్రోసి పుచ్చు.
 • "ఏ నొక బ్రాహ్మణకన్యక,నై నరపతి గికురు వెట్టి..." దశ. 9. 62.
 • "కికురు వెట్టి సుమంతు బాదుకలు గొంచు." సారం. 3. 134.

కికురు వొడుచు

 • మోసగించు. భాగ. 10. స్క. 431.
 • చూ. కికురుపొడుచు.

కిక్కు మనకుండ

 • ఏ మనకుండ.
 • "కిక్కు మనకుండ నేరికి జిక్కు వడక." రాధా. 4. 89.
 • "పెండ్లాం ఏమన్నా వాడు కిక్కు మనకుండా ఉంటాడు. మన మంటేనే ఇంత రాద్ధాంతం చేస్తాడు." వా.

కిక్కు ముక్కురు మనక

 • నో రెత్తక. బ్రౌన్.
 • చూ. కిక్కురు మనక.

కిక్కురు మనక

 • నో రెత్తక; ఏమాత్రం వ్యతిరేకించక.
 • ఇ దిలా 'అనక' అన్న వ్యతిరేకార్థంలోనే కాని కిక్కురుమను అన్న ట్లుండదు. అలా కొన్ని పూర్వాకోశా లిచ్చిన రూపం సరి కాదు.
 • " కిక్కురు మన కమృతంబుం, గ్రుక్కలు వెట్టుదురు సురలు." హరి 6. 122.

కిక్కురువెట్టు

 • వంచించు.
 • "శూలిన్, గిక్కురువెట్టి పోయె లతికా స్తోమాంతరాళంబులన్." విష్ణు. నా. 4. 253.

కిచకొట్టు

 • 1. కిచకిచ నవ్వు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "పూవు గుత్తుల వంటి పూపచన్నులు గోళ్ల, నదిమిన గిచకొట్టునట్టి వేళ." శుక. 1. 300.
 • 2. కిచకిచలాడు.
 • "కిచకొట్టు ఒకదారి కివకివల్ చెవి గుల్కి, కుదురుగుబ్బ లురంబు గదియ జేర్చి." శుక. 1. 303.

కిటకిటని

 • జవజవలాడు.
 • "కిటకిటనికౌ నొకింత చలింపన్." విజయ. 3. 79.

కిటకిట పండ్లు కొఱుకు

 • పండ్లు కొఱుకుటలో ధ్వన్యనుకరణము.
 • "జటిలుండు గిటకిటం బండ్లు గొఱికి హుమ్మని కటమ్ము లదుర ముకుబుటమ్ములు నటింప." మను. 5. 19.

కిటకిట మను

 • కిటకిట ధ్వని చేయు.
 • "కిటకిట మన రదనపంక్తి గీటుచు బలికెన్." పార్వ. 4. 124.

కిటకిటలాడు

 • క్రిక్కిరియు.
 • "వీధంతా జనం కిటకిట లాడుతున్నారు." వా.