పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/483

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కాలి____కాలి 457 కాలి____కాలి

కాలినపుండ్లలో ఉప్పులు చల్లు

 • ఎక్కువబాధ కలిగించు. గోరుచుట్టుపై రోకటిపోటు వంటిది.
 • తాళ్ల. సం. 12. 33.
 • చూ. కాలినపుండుమీద కారం చల్లు.

కాలినపుండ్లమీద కారం చల్లు

 • ఎక్కువ బాధ పెట్టు.
 • అసలే పుండు నొప్పి. దాని మీద కారం చల్లితే మరింత బాధ.

కాలిబాట

 • దగ్గరదారి.
 • బండ్లు కాకుండా మనుష్యులు మాత్రమే పోవుటకు వీలయిన దారి.
 • "బండ్లబాటమీద పోతే పదిమైళ్లుంటుంది. కాని కాలిబాటన పోతే రెండు పరువులు ముటీముటాలుగా ఉంటుంది." వా.
 • చూ. కాలిత్రోవ.

కాలిమట్టులు

 • కాలిత్రొక్కిళ్లు.
 • "బలనికాయము కాలిమట్టులనె యడచు." పారి. 1. 23.

కాలిమానిసి

 • కాల్బలము; పదాతి.
 • "కరి తురంగంబులు కాలిమానుసులు." పల. పు. 22.
 • చూ. కాలుమానిసి.

కాలిమీది కాలు తీయకుండా

 • ఏమాత్రం పని చేయకుండా, హాయిగా సాగు ననుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "వాడి కేం? కాలుమీది కాలు తీయకుండా జరిగిపోతుంది." వా.

కాలిమీది కాలు వేలిమీద రాయి వేసుకొని

 • అట్టహాసంగా - పనీ పాటా లేకుండా.
 • "వాని కేం? తండ్రి పెట్టిపోయిన ఆస్తి ఉంది. కాలిమీద కాలు వేలిమీద రాయి వేసుకొని బతుకుతాడు." వా.

కాలిముల్లు

 • బాధ పెట్టునది.
 • "గాలి కాలిముల్లు కుభృత్ పాలి పాలి పిడుగు రావణుడు డిందె." ఉత్త. రామా. 1. 149.
 • "కంటిలోని నలుసు కాలిముల్లు." వేమన.

కాలియాఱు

 • కాలిపోవు.
 • "అంగజన్మ నీ, విలసితచారురూపతను విభ్రమసంపద లీక్షణంబులో, బొలుపఱ గాలియాఱె నహిభూషణకోప దవానలాహతిన్." కుమా. 5. 72.

కాలీచవడగా

 • కాళ్ళు అరిగిపోవునట్టుగా అనుట వంటిది.
 • తిరిగి తిరిగి కాళ్ళు చిక్కి పోగా అనుట.
 • "కాలీచవడ జరింపుదు, నీ లోకమునందు నెల్ల..." పాండు. 2. 204.