పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/474

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కాయ____కాయ 448 కాయా____కారా

కాయగూరలు

 • కాయలు కూరలు. జం.
 • మొత్తంగా కాయలకూ కూరలకూ కూడా ఉపయోగిస్తారు. కుమా. 11. 43.
 • "ఏవైనా కాయగూరలు పట్టుక రారా." వా.

కాయము కొట్టు

 • బాలింతలకు వేడిని కలిగించుట కని, శీత వాతాది దోషములు పోవుట కని కొన్ని దినుసులను దంచి పొడి చేయు. మదన. శత. 6.

కాయముతో కైలాసమునకు పోవు.

 • బొందితో కైలాసమున కేగు. సశరీరముక్తి చెందు.
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 406.

కాయశుద్ధి చేయు

 • శాస్తి చేయు, తన్ని వదలిపెట్టు.
 • "ఇలానే ప్రవర్తించా వంటే ఆ ఊళ్లో కాయసుద్ధి చేసి పంపిస్తారు. జాగ్రత్త." వా.
 • చూ. దేహశుద్ధి చేయు.

కాయసిద్ధి

 • నిత్యయౌవనము. దీనిని సాధించుటకు చెప్పిన ఔషధాది ప్రక్రియలను 'కాయకల్పం' అంటారు.
 • "వీరిబగిసికి మఱి గారవించి హరుడు, కాయసిద్ధి యొసంగునే కల్ల గాక." శుక. 3. 94.
 • చూ. కాయకల్పము.

కాయా పండా ?

 • పని అయిందా కాలేదా అనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "వివరా లన్నీ తరవాత చెబుదువు గానీ ముందు కాయా పండా చెప్పు." వా.

కారణజన్ముడు

 • ఏదో ఒక పనికి పుట్టినవాడు.
 • "కారణజన్ము లై తనువికారము వచ్చిన బెంపు తప్పునే." భార. విరా. 4. 22.

కారము నూరు

 • కోపించు.
 • "దానిపై, గారము నూరు గాని తగు గారవమున్ బచరించి యేలునే?" పాణి. 5. 15.
 • చూ. కారాలు మిరియాలు నూరు.

కారము లేని విడెము

 • నిస్సార మైనది. వేంకటేశ. 64.

కారాకు మేపి చంపు

 • నానాబాధలూ పెట్టి చంపు.
 • "కృప, చాలు న్గారాకు మేపి చంపకు ప్రజలన్." ఆము. 3. 32.

కారాకులు డుల్లి నట్లు

 • గబగబా.